VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Category: Různé (page 1 of 7)

Zamítnutá žádost o dotaci 1.D

Informace pro chovatele včel, kterým byla částečně zamítnuta žádost o dotaci 1.D

24.2.2021 jsme informovali článkem na našem webu, že svaz obdržel Rozhodnutí o dotaci 1.D č.j. SZIF/2021/0158825. Informovali jsme tam o důvodech k zamítnutí některých žádostí zcela nebo zčásti. Pracovníci sekretariátu již informovali více než polovinu dotčených chovatelů. Zbývá obeslat 692 konečných příjemců, u nichž došlo ke krácení požadavků z důvodů nižšího počtu včelstev v ÚE (ústřední evidenci), než uvedli v požadavku.

Fond dne 10. 2. 2021 ověřil registraci chovatelů včel dotazem do ÚE a počty včelstev v jednotlivých požadavcích, zda souhlasí s počty včelstev evidovaných v ÚE k 1. 9. 2020 v souladu s vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Po ověření Fond zjistil, že 692 chovatelů s 1 823 včelstvy má v ÚE uveden nižší počet včelstev, než na jaký požádali o dotaci. Pro stanovení výpočtu výše dotace byl použit počet evidovaný v ÚE a u počtu převyšujícího tento počet byl požadavek zamítnut.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 5.3.2021 prostřednictvím Českého svazu včelařů, z.s., Křemencova 177/8, 115 24 Praha 1 nebo na email michalkova@vcelarstvi.cz, svobodova@vcelarstvi.cz

Jsme v časové tísni vzhledem k tomu, že odvolací lhůta proti zamítavému rozhodnutí je krátká a počet konečných příjemců, kterým byla dotace zamítnuta nebo krácena, je 1 447. Proto pro informaci o rozhodnutí a možnosti se odvolat jsme zvolili tuto cestu a současně jsme oslovili základní organizace s prosbou o kontaktování jejich členů, jichž se rozhodnutí týká.

V příloze článku naleznete tabulku s registračními čísly chovatelů (osobní údaje konečných příjemců nelze zveřejňovat) a s uvedením počtu včelstev, na který bylo požádáno o dotaci, počtu včelstev v ÚE a rozdílu mezi těmito počty, vše seřazeno podle příslušnosti k základní organizaci.

Mgr. Jarmila Machová

Nouzový stav – cestování mimo okres

Vážení přátelé,

velká část chovatelů má včelstva umístěna mimo svá bydliště a současně na území odlišného okresu, než kde bydlí. Obdržela jsem mnoho dotazů, zda se zákaz pohybu mezi okresy vztahuje i na cesty na jejich stanoviště včelstev.

Tady je odpověď:

Vláda ČR svým usnesením ze dne 26. února 2021 přijala za účelem předcházení šíření onemocnění Covid-19 s účinností od 1.3.2021 krizové opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území ČR tak, že se

zakazuje podle části I.

všem osobám opustit území okresu nebo hl. m. Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště, a vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hl. m. Prahy všem osobám, které na území tohoto okresu nebo hl. m. Prahy trvalý pobyt nebo bydliště nemají.

Podle části II. odst. 2

ze zákazů uvedených v části I. je mimo jiné výjimka, kdy jde o nezbytnou cestu za účelem zajištění péče o zvířata.

Včela je podle veterinárního zákona hospodářským zvířetem, proto se výjimka vztahuje i na cesty chovatelů včel na stanoviště včelstev.

Podle části IV. odst. 2 se nařizuje všem osobám, které dosáhly alespoň 15 let věku využívajících výjimek k uvedenému bodu II/2 povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodu II/2.

K tomuto účelu připravilo MV ČR formulář nebo čestné prohlášení, kde je třeba uvést místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení můžete využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolené výjimky. Policie může ověřovat podezřelé případy.

Doporučuji k formuláři nebo čestnému prohlášení mít u sebe kopii Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září 2020, které obsahuje počet včelstev chovaných na jednotlivých stanovištích s uvedením katastrálního území a parcelního čísla.

Mgr. Jarmila Machová

Připomenutí – objednávka včelařského materiálu a letního léčiva

Přátelé včelaři, chci pouze upozornit, že v neděli končí dvě akce spolku:

 • Končí termín pro objednávku včelařského materiálu (oddělky, matky, otevřené matečníky), a to v neděli 28.2.2021. Způsob objednání je na web stránkách – objednává se e-mailem na jirihubka@post.cz
 • Končí termín pro objednávku tzv. dobrovolného letního léčiva. Způsob objednání byl opět na web stránkách. Zjednodušeně: na tiskopise, který dostal e-mailem každý včelař, je možné do 28.2.2021 objednat Formidol, Gabon, Varromed a další. Pokud nemůžete ve svém počítači najít tiskopis k objednávce, spojte se se zdravotníkem.

Ing. Jiří Hubka

Jarní přeléčení včelstev

Výbor ZO ČSV v Novém Strašecí zasedal ve dnech od 19.2. do 21.2.2021 distančním způsobem a rozhodl o způsobu přeléčení včelstev na varroázu na jaře 2021. Dne 18.2.2021 přišly našemu zdravotníkovi výsledky rozboru měli na výskyt kleštíka. Souhrnný výsledek, podle jednotlivých včelařů je přílohou této informace.

Z této informace vyplývá, že 12 včelařů mají povinnost provést jarní přeléčení. Výbor stanovil způsob tohoto přeléčení i s ohledem na současnou pandemickou situaci:

 • U 12 včelařů, kteří mají nadlimitní spad kleštíka, se musí udělat nátěr plodu a následná fumigace. Zdravotník se spojí s příslušnými důvěrníky, předá jim léčivo a důvěrník komisionálně, spolu s příslušným včelařem, provede jarní přeléčení.
 • Ostatní včelaři, kteří mají spad kleštíka menší než 3 v průměru na úl (včetně nulového spadu), mohou si udělat jarní přeléčení dobrovolně. V takovém případě se sami spojí se zdravotníkem, který jim předá léčivo. Léčení si potom tito včelaři provedou sami s tím, že dotazy ke způsobu provedení tohoto léčení zodpoví telefonicky náš zdravotník.
 • O všech léčeních musí být vedena evidence na tiskopisech, které důvěrníkům předá zdravotník. To se týká i včelařů, kteří si budou provádět přeléčení dobrovolně. Tiskopis musí být podepsán příslušným včelařem a důvěrníkem. Tiskopisy a vybrané finance potom důvěrníci odevzdají zdravotníkovi. Platba za jarní léčení je 30,- Kč za úl.
 • Závěrem výbor rozhodl, že seznam všech včelařů s výsledky spadu kleštíka bude zveřejněn na našich web stránkách

Letní léčivo

Přátelé včelaři,

každý rok spolek zajišťuje objednání a prodej tzv. dobrovolného léčiva k potírání varroázy, jako je např. Formidol, Gabon a další prostředky k léčení a desinfekci včelstev. I letos tomu nebude jinak. Pouze letos ze známých důvodů nemůžeme udělat v této době výroční členskou schůzi tradičním způsobem a proto objednávku léčiv a prostředků provedeme prostřednictvím internetu.

Nyní k objednávce dobrovolného léčiva a jiných prostředků k potlačení varroázy (dále jen léčivo):

– každý včelař obdrží e-mailovou poštou tiskopis objednávky na léčivo. Pokud někdo nedostane tento e-mail, volejte na telefon 777 576 002. Může se to stát, protože odeslání cca 100 e-mailů někdy kolabuje

– vyplnění objednávky je jednoduché – vyplňte jméno a příjmení a počet objednaného léčiva. Dodržujte prosím, v jakém balení se léčiva prodávají, např. Formidoly v balení, nebo Gabony v proužcích

– takto vyplněnou objednávku odešlete na adresu našeho zdravotníka př. Kubičky na adresu miloslavkubicka@seznam.cz. Dotazy k této objednávce opět směrujte na našeho zdravotníka na telefonní číslo 723 800 513

– pokud budete kupovat Gabon, doporučujeme Gabon flum, protože Gabon PF 90 obsahuje stejnou účinnou látku, kterou jsme včelstva ošetřovali na podzim aerosolem. Gabon se aplikuje zavěšením dvou proužků do každého nástavce plodiště. Oba typy Formidolů většinou již všichni znají. Varromed je léčivo, které se dá použít postřikem do úlu i v netradiční době (zima, jaro), prostředek obsahuje směs kyseliny mravenčí a kyseliny šťavelové. Masamaril je doplňkové léčivo, které se míchá do medocukrového těsta a zvyšuje obranyschopnost včelstev proti všem chorobám. Bee Safe je desinfekční prostředek s kterým by měl pracovat každý včelař a kterým se ošetřují nástavky, dna úlů, prázdné rámečky a jiné.

– podrobnější popis jednotlivých léčiv najdete na web stránkách Výzkumného ústavu včelařského v Dole, www.beedol.cz

– dodavatel – Výzkumný ústav včelařský, garantuje, že expirační doba léčiv bude minimálně 5 měsíců od dodávky léčiv

– státní dotace pro období 2020/2021 je 40 % z ceny. VÚVč Dol vyřizuje dotace pouze pro OO ČSV zpravidla na tři hromadné objednávky (faktury) v jednom kalendářním roce. Proto všechny objednávky jdou přes OO ČSV v Rakovníku, což zajišťuje náš zdravotník spolu se zdravotníkem OO ČSV

– objednávku léčiva odešlete zdravotníkovi e-mailem do 28.2.2021

– Výroční členskou schůzi za rok 2020 uděláme distančním způsobem, to znamená, že materiály budou zveřejněny na našich web stránkách a včelaři budou hlasovat přes internet o usnesení z této výroční členské schůze. Toto proběhne na přelomu února a března.

Ing. Jiří Hubka

Daňové přiznání

Přátelé včelaři, kdo z vás potřebuje pro daňového přiznání vyplněný tiskopis „Potvrzení o daňových příjmech …..“ za rok 2020 obraťte se na mne J. Hubka (777576002), nebo přímo na paní účetní – pí. Z. Skibová (737619838).

Ing. Jiří Hubka

Aktuální info k 31.1.2021

Přátelé včelaři,

přesto, že je zvláštní pandemická doba, kdy nemůžeme dělat práci ve spolku tak, jak je běžné, musíme v prvním čtvrtletí tohoto roku udělat několik důležitých akcí. Dovolte, abych  vás na tyto akce upozornil:

 • výroční členskou schůzi musíme udělat tzv. distančním způsobem. Znamená to, že každý včelař dostane e-mailem materiály na výroční členskou schůzi (zprávu o činnosti za rok 2020, plán činnosti na rok 2021, zprávu kontrolní komise za rok 2020, vyhodnocení rozpočtu za rok 2020, rozpočet spolku na rok 2021, inventarizaci majetku spolku a pokladny k 31.12.2020). Na závěr každý člen spolku dostane návrh usnesení z této výroční členské schůze a k tomu každý včelař e- mailem vyjádří buď souhlasem, nebo nesouhlasem. Současně budou tyto materiály uvedeny na našich web stránkách. Výroční členská schůze tímto způsobem  proběhne kolem 15. února.
 • v současné době běží akce, kdy si každý včelař může objednat oddělek, matku, nebo otevřený matečník, a to do 28.2.2021. Bližší je uvedeno na našich web stránkách.
 • v nejbližších dnech každý včelař obdrží e- mailem tiskopis na objednávku tzv. dobrovolného léčiva, tj. Formidolu, Gabonu, Bee Safe a dalších prostředků. Na tuto akci bude avízo na našich web stránkách, včetně podrobného popisu. Každý včelař, který si něco bude chtít objednat, odešle vyplněnou objednávku zpět. Tato objednávací akce bude zahájena kolem 10. února a bude trvat cca měsíc.
 • předpokládám, že každý z vás jste do 31. ledna (neděle) odevzdal měl k vyšetření na varroa. Podle výsledku tohoto vyšetření výbor přijme závěr o postupu dalšího léčení varroa a objedná případně léčivo.
 • stále čekáme na dotaci pro včelaře, která má název „dotace 1.D“. Bude se vyplácet asi až začátkem března. Důvodem tohoto zpoždění je, že tato dotace tentokrát nejde z Ministerstva zemědělství, ale ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Tento fond si provedl kontrolu žádostí o tuto dotaci s evidencí včelstev u ČMSCH a zjistil, že v celé ČR svou zákonnou povinnost, evidovat svoje včelstva k 1.9., neprovedlo v celé ČR cca 6 500 včelařů. V našem spolku to bylo cca 12 včelařů. Tito včelaře fond obvolává a až bude stav napraven, uvolní fond finance.
 • v poslední řadě, je třeba vybrat od včelařů členské příspěvky na rok 2021. Chtěli bychom tuto akci spojit s výplatou dotace 1.D, pokud to finančně vydržíme a ústředí v Praze to bude tolerovat, že  zatím nedostalo svoje členské příspěvky. Výplata dotace 1.D a výběr členských příspěvků provedeme ihned, jakmile přijdou peníze za dotaci na náš účet. Odhadem to bude asi v polovině března.

Prosím všechny naše včelaře, aby sledovali naše web stránky a kontrolovali si svoji mailovou poštu. Děkuji za spolupráci a trpělivost.

JH

Vzorky měli + dotace 1.D

Přátelé včelaři, připomínám, že je třeba odevzdat vzorky měli v potřebné kvalitě do 29.1.2021 svému důvěrníkovi tak, aby on mohl za všechny svoje včelaře odevzdat vzorky měli do 31.1.2021 zdravotníkovi M. Kubičkovi. Děkuji.

Další informace pro včelaře: dotace 1.D stále ještě není uvolněná ze SZIF, protože se  telefonicky kontaktují včelaři, kteří řádně nepodali hlášení o stavu včelstev k 1.9.2020. Až tato akce skončí (předpoklad konec února) bude tato dotace uvolněna a vyplacena včelařům. Ve stejném termínu náš spolek bude vybírat členské příspěvky na rok 2021. Termín se včas dozvíte.

Ing. Jiří Hubka

Vyšetření na mor po 2 letech od zrušení ochranného pásma na MVP

Přátelé včelaři, náš zdravotník se spojil s MVDr. Štěpánem Plašilem – veterinárním inspektorem pro Rakovnicko a upřesnil si situaci, kdy by se měla po dvou letech od zrušení ochranného pásma na MVP odebrat měl a nechat ji vyšetřit na MVP. Jedná se o katastry obcí: Čelechovice, Lány, Vašírov, Mšecké Žehrovice, Nové Strašecí, Ruda, Rynholec, Honice, Stochov, Tuchlovice.  Vzhledem k termínu odebírání měli na toto vyšetření (až po 24.4., resp. po 25.6.2021, podle termínu vydání veterinárního opatření v roce 2019)  podle rozhodnutí MVDr. Plašila připadá tato akce až při odběru ze zimní měli v roce 2022. Existují ale některé výjimky, které náš zdravotník projedná osobně telefonicky s jednotlivými důvěrníky a včelaři.

Ing. Jiří Hubka  

Nákup oddělků, matek a matečníků

Přátelé včelaři, současná pandemická situace zatím nedává naději, že naše výroční členská schůze bude v obvyklém termínu, tj. na přelomu ledna a února. Na této schůzi, mimo jiné, je vždy nabídka spolku na společný nákup oddělků, matek a zavřených matečníků. Bude tomu i letos s tím, ale s tím rozdílem, že tento včelařský materiál bude nutné objednat e-mailem. Již dva roky tento materiál odebíráme od př. Petera Kériho – včelmistra z VÚVč v Dole a materiál byl vždy kvalitní a za velice rozumnou cenu. Proto i letos jsme udělali u př. Kériho poptávku s tímto výsledkem:

 • Oddělek (v 6/2021)     1 500,- Kč
 • Matka výběrová           250,- Kč
 • Uzavřený matečník         70,- Kč

Platby jako vždy v hotovosti, těsně před odběrem. Objednávky se uzavřou k 28.2.2021.

Zájemci o odběr prosím napište svůj požadavek e-mailem na adresu jirihubka@post.cz., nebo volejte na číslo 777 576 002.

Ing. Jiří Hubka

Older posts