Základní organizace Českého svazu včelařů v Novém Strašecí je zapsaný spolek, který na počátku roku 2017 měl 79 řádných členů spolku. Včelaři tohoto spolku provozují svoji činnost na katastrálním území jednoho města a osmi vesnic. Jedná se o Nové Strašecí, Kozojedy, Kroučovou, Pochválov, Ruda, Rynholec, Řevničov, Smilovice, Třtice. V květnu 2017 se členové spolku starali o 513 včelstev.  O přímou práci se včelaři se stará devět důvěrníků, kteří se starají a pomáhají včelařům ve stanoveném regionu, a to především s léčením včelstev a přenášením potřebných informací z jednání výboru spolku. Spolek řídí výbor, který má osm členů a ten řídí práci celého spolku. Práci výboru kontroluje kontrolní komise.

             Náš spolek má bohatou minulost a tradici. Byl založen dne 1.4.1906 v Novém Strašecí. České včelařství s bohatou minulostí se ve druhé polovině 19. století začíná formovat na bázi dobrovolných spolků, jak bylo tehdy obvyklé. Jeho rozvoj podpořily nové technické vynálezy (medomet, mezistěna) i všeobecný zájem o národní hospodářství, úzce spojené se zemědělstvím. První včelařské sdružení v Čechách vzniká roku 1852 a zakládá jej farář Jan Nepomuk Oettl. Působilo sice na Kadaňsku a Žatecku, tedy v německých oblastech, ale jeho členy byli i čeští včelaři. První český včelařský spolek byl založen roku 1864 v Chrudimi. Následně vznikají spolky v dalších městech a paralelně k nim i společný ústřední včelařský spolek. Ten se začíná utvářet od roku 1871 (ustavující schůze 22. 3. 1872) a nesl název Včelařský spolek pro Čechy. Později splynul s významnějším Zemským ústředním spolkem, založeným roku 1874 a následně přejmenovaným na Zemský ústřední spolek včelařský pro Království české v Praze. Jednotlivé včelařské spolky v regionech začaly přibývat.

V naší tradičně zemědělské oblasti vznikají včelařské spolky také velmi pozvolna od druhé poloviny 19. století. Předtím se zde objevovaly osvícené osobnosti, které se touto problematikou zabývaly samostatně, například zakladatel moderního včelařství kněz Josef Antonín Janiš, jenž působil na přelomu 18. a 19. století na faře ve Slabcích. První sdružené aktivity včelařů zaznamenáme v Kolči u Kladna v letech 1859–1866. Organizoval je místní farář a pozdější známý kladenský duchovní a regionální historik Josef Mottl. V Kolči vznikla i výrobna úlů a včelařských potřeb a odtud také vzešla iniciativa založit první včelařský spolek v regionu, a to ve Slaném roku 1880 (Včelařský spolek pro okres slánský). Je zřejmé, že jeho vznik měl dopady i na Novostrašecko, avšak ještě s příchodem 20. století fungoval včelařský spolek na Slánsku stále pouze v okresním městě, na Rakovnicku jen v Nesuchyni a v Pavlíkově. V roce 1890 byl založen hospodářsko-včelařský spolek v tehdy německých Hořesedlích. Na Kladensku vzniká hned roku 1901 Spolek včelařský pro okres kladenský se sídlem v Stehelčevsi. V samotném Rakovníku vznikl spolek v roce 1905 a sdružoval včelaře z tehdejšího okresu rakovnického a křivoklátského.  

Není tedy divu, že ve srovnání s ostatními spolky se i na Novostrašecku utvořilo včelařské sdružení relativně později, až roku 1906. I tak se jednalo v rámci širokého regionu o průkopnickou událost. Spolek nemohl pracovat jen pro samotné Nové Strašecí, ale sdružoval včelaře i z okolních obcí, v podstatě z území tehdejšího soudního okresu. Proto hned na první, ustavující schůzi spolku dne 1. dubna 1906 přijalo nové sdružení název Včelařský spolek pro Nové Strašecí a okolí. Schůze se konala v hostinci Okresní hospodářské záložny v Novém Strašecí (čp. 201), tedy v budově, která až do roku 1927 stála na místě dnešního městského úřadu. Svolali ji místní včelaři Jan Miláček, Václav Čížek a Václav Žítek a zúčastnilo se jí 24 členů. Schůzi zahájil ve tři hodiny odpoledne zdejší farář František Svatoš, jenž se stal jejím předsedou.

Tak bychom mohli listovat záznamy o činnosti našeho spolky za všechny roky až do dnešní doby. V roce 2016 jsme si důstojně připomněli 110. výročí založení našeho spolku, a to výstavou v Městském muzeu v Novém Strašecí  a dalšími akcemi ve spolupráci s městským úřadem.  Činnost spolku je v současné době bohatá.  Naším prioritním úkolem je starat se o dobrý zdravotní stav včelstev, která jsou v současné době napadána chorobami a škůdci, ale i nešetrnými zásahy zemědělců. Naše členská základna za poslední roky má vzrůstající tendenci, každý rok vstupují do spolku noví členové, a to mladšího a středního  věku. Dne 5.10.2016 jsme zahájili činnost včelařského kroužku mládeže při zdejší základní škole v Novém Strašecí. Zájem o práci v kroužku je velký, proto městský úřad nám vyčlenil samostatné prostory pro činnost kroužku. Práce s dětmi ve včelařském kroužku není jenom zaměřena na včelaření, ale celkově na ekologickou výchovu dětí tak, abychom pomáhali udržet krásnou přírodu Novostrašecka.

O včelách a včelaření se toho dá hodně vyprávět, ale ještě víc než od včelařů se toho můžete dozvědět od včel samotných. Chce se to jen vybavit srdnatostí a srdečností a připustit si myšlenku, že právě vám mohou včeličky něco důležitého povědět a dát. Přijďte se podívat k někomu z nás na včelnici nebo do včelína a určitě se zamilujete do těch malých chlupáčů.  A potom vás bude neodkladně pronásledovat myšlenka opatřit si několik úlů, do těchto úlů usadit včelstva od jiného včelaře a nakonec přijdete na to, že by bylo dobré dát se do našeho spolku. Na shledanou u nás …..

Važme si včel, jejich práce a užitku. Dokud jsou tady s námi, je dobře. Až nebude včel, bude zle i s lidmi. Proto je chraňme a pomáhejme jim.

                                                                                Ing. Jiří Hubka, předseda spolku