VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Month: Leden 2022

Vyplacení dotace 1.D

Přátelé včelaři,

v těchto dnech dostanete na svůj účet dotaci 1.D za rok 2021. Peníze byly odeslány na bankovní účet, který jste uvedli v žádosti o dotaci, nebo na účet, z kterého jste platili členské příspěvky na rok 2022.

Čtyři naši včelaři neodeslali hlášení na ČMSCH o stavu včelstev k 1.9.2021 a to ani po výzvě k možnosti odvolání se. Na tyto včelaře jsme peníze nedostali.

Dále tři včelaři nemají přístup k internetovému bankovnictví, tak těm bude dotace vyplacena v hotovosti.

Ing. Jiří Hubka

VKM – návštěva u př. Hančáka

na posledním našem kroužku mládeže (TJ. 18.1.2021) jsme byli u našeho člena spolku, př. Hančáka, který je současně důvěrníkem pro oblast Nové Strašecí. Byla to ukázka vzorného včelaření, kde nám př. Hančák ukázal a vysvětlil jak to dělá on. Nejvíc nás zaujal historický úl „zadovák“, který je ještě i nyní obsazen včelami a prosperuje.

Moc děkujeme za návštěvu a výklad, moc se nám to líbilo.

Zároveň velmi děkujeme p. Pucholtovi za krásné fotografie, které naleznete: zde

Dotace 1.D – NEDOSTATKY

Přátelé včelaři,

dostali jsme přehled včelařů v ČR, kteří z nějakého důvodu mají závažné nedostatky v podání žádosti o dotaci 1.D ve vazbě na hlášení o počtu včelstev, které jste individuálně posílali na ústřední evidenci včelstev k 1.9.2021. Prosím zkontrolujte si tyto seznamy a případně podejte sami odvolání v případě, že k tomu máte důvod.

Podle naší kontroly se asi jedná o čtyři naše včelaře. Najdete se podle registračního čísla chovatele.

  jh

Vážení přátelé,

Český svaz včelařů, z. s. jakožto žadatel o dotaci 1.D obdržel 18.1.2022 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D pro r. 2021. Součástí rozhodnutí je i bod III.1 Ověření v ústřední evidenci včel chovatelů.

V příloze tohoto dopisu najdete tabulky (Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4) s registračními čísly těchto chovatelů, kteří nesplnili některou z podmínek dotace, a s uvedením počtu včelstev, na který bylo požádáno o dotaci, počtu včelstev v ÚE a rozdílu mezi těmito počty, vše seřazeno podle příslušnosti k základní organizaci.

Jsme v časové tísni vzhledem k tomu, že odvolací lhůta proti zamítavému rozhodnutí je krátká, proto se tímto obracíme na chovatele, aby si v přiložených tabulkách ověřili, zda se jich možnost odvolání netýká, a na vás funkcionáře základních organizací o pomoc a informování chovatelů v přiložených tabulkách.

Výňatek z Rozhodnutí:

III.1. Ověření v ústřední evidenci včel

Fond dne 4.1. 2022 ověřil registraci chovatelů včel dotazem do ÚE a počty včelstev v jednotlivých požadavcích, zda souhlasí s počty včelstev evidovaných v ÚE k 1. 9. 2021 v souladu s vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Po ověření Fond zjistil, že níže uvedeným chovatelům včel nelze poskytnout dotaci z následujících důvodů:

a) V příloze č. 2 tohoto rozhodnutí je uvedeno 1 090 chovatelů včel s počtem 8 024 zazimovaných včelstev, kteří nemají evidovaná včelstva k 1. 9. 2021 v ÚE a tím nesplňují podmínky dle bodu 4 části B dotačního programu 1.D. Zásad.

b) V příloze č. 3 tohoto rozhodnutí je uvedeno 54 chovatelů včel s počtem 268 zazimovaných včelstev, kteří mají v ÚE uvedený datum zrušení registrace a tím nesplňují podmínky dle bodu 4 části B dotačního programu 1.D. Zásad.

c) není příloha

d) V příloze č. 4 tohoto rozhodnutí je uvedeno 411 chovatelů včel s počtem 902 zazimovaných včelstev, kteří mají v ÚE menší počet včelstev než uvedli v požadavku, a proto dle bodu 6 písm. g) části B dotačního programu 1.D. Zásad do výpočtu výše dotace byl použit počet evidovaný v ÚE.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 28.1.2022 prostřednictvím Českého svazu včelařů, z.s., Křemencova 177/8, 115 24 Praha 1 poštou nebo na email rueckerova@vcelarstvi.czsulcova@vcelarstvi.cz

Prosíme chovatele, aby si zkontrolovali, zda v přiložených tabulkách není uvedeno jejich registrační číslo chovatele. Zároveň žádáme jednotlivé příjemce pošty číslo požadavku: 19 3 00101 strana 2 základních organizací, aby prověřili, zda v přiložených tabulkách jsou uvedeni chovatelé z jejich ZO, a pokud ano, aby tyto své členy informovali o tom, že mohou proti rozhodnutí podat odvolání.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jarmila Machová, v. r.                              Ing. František Krejčí, v. r.

předsedkyně                                                    tajemník

Příloha:

Dotační program 1.D

Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 1 odst. 2 písm. a) a z) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SZIF“), rozhodl podle § 2d odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1408/2013, v platném znění, a v souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“), t a k t o:

Žadateli:

Český svaz včelařů, z. s.

IČ: 00443239

Se sídlem: Křemencova 177/8, 115 24 Praha 1

Bankovní spojení: 907390/5500

se v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství poskytuje dotace ve výši 99 723 600 Kč pro rok 2021;

Po ověření Fond shledal, že na 621 990 zazimovaných včelstev lze poskytnout dotaci. Pro výpočet dotace byla použita sazba ve výši 160,37 Kč na 1 zazimované včelstvo.

160,37 Kč/1 zazimované včelstvo

Celková výše dotace na zazimovaná včelstva evidovaná v ústřední evidenci je tvořena součtem včelstev jednotlivých uznaných požadavků od chovatelů včel, tj. 99 723 600 Kč. Při výpočtu dotace Fond postupoval tak, že u jednotlivých požadavků byla vypočtená částka zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů.

Sekretariát ČSV vyplatí dotaci v nejkratším možném termínu jednotlivým chovatelům včel (nečlenům) a ZO ČSV po obdržení finančních prostředků na účet sekretariátu ČSV.

TERMÍN odevzdání VYÚČTOVÁNÍ DOTACE 1.D. za rok 2021 je posunutý do 28.2.2022.

Mgr. Jarmila Machová, v. r.                                               Ing. František Krejčí, v. r.

Předsedkyně                                                                     Tajemník

Poctivý, nebo pančovaný? Čeští vědci mají nový způsob, jak odhalit falešný med

Praotec Čech si naši vlast vybral nejenom kvůli mléku, ale i strdí. Tedy medu. Dnes by však nad některými výrobky s názvem ‚med‘ spíše zaplakal. Med totiž nadále zůstává jednou z nejčastěji falšovaných potravin na českém trhu.

‚Jde o velice nákladnou komoditu a i falšování v řádu jednotek procent může přinést nepoctivým provozovatelům citelný zisk,‘ říká mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. V loňském roce inspektoři odebrali až do začátku listopadu 47 vzorků šarží medu, z nich nevyhovělo devět.

K nejčastěji zjištěným nedostatkům náleží nevyhovující hodnoty HMF, tedy ‚čerstvost‘ medu a aktivita enzymu diastáza, který indikuje sníženou jakost medu ředěním nebo neodborným zacházením. Nejčastějšími podvody je přimíchávání sirupů z cukrové třtiny, kukuřice či rýže.

Odhalení takového falešného medu je velmi nesnadné. Vedci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Univerzity Karlovy však přišli s novou metodou, která v laboratoři pančovaný med odhalí za pár minut. Postup navržený skupinou vědců v čele s Tomášem Erbanem je postaven na různorodosti typů proteinů v medu a rozpoznání těch, které do něj byly přidány uměle. ‚Tyto látky se sice běžně používají v potravinářství, v přírodě však pro včely volně dostupné nejsou. Včely do medu dodávají své jedinečné proteiny,‘ uvedl Erban.

Nejvýznamnější včelí proteiny se nazývají amylázy. Pokud je med falšovaný nebo se s ním nešetrně zachází, bývá neblahým způsobem ovlivněna i amylázová aktivita. ‚Med s nedostatečnou amylázovou aktivitou pak nesmí být prodáván. Z tohoto důvodu nahrazují podvodníci nedostatečnou amylázovou aktivitu přidáním cizích amyláz, které nejsou medu vlastní,‘ dodal Erban.

Čeští vědci proto popsali způsob, jak cizí proteiny v medu objevit a tím rychleji rozlišit poctivý med od pančovaného. Doporučený postup také nabídli státním laboratořím, které kontrolují kvalitu potravin.

Med se pančuje a padělá i přes to, že jeho cena v posledních měsících klesá. Zatímco na začátku roku 2020 zaplatil spotřebitel za kilo této komodity 201 korun za kilogram, tak v listopadu následujícího roku zaplatil 160 korun. ‚V supermarketu lze koupit i kilo medu za 120 korun, ale to má s medem pramálo společného. Sama bych si takový med nikdy nekoupila,‘ říká včelařka Pavla Kudláčková.

Dle jejího mínění je u těchto levných ‚medů‘ evidentní, že půjde o med ředěný buď cukernatým roztokem anebo medy, které pocházejí z oblastí mimo EU. ‚Ty mívají jinou chuť i konzistenci a především kvalitu,‘ dodává žena, která má svých 12 včelstev ve Vysokém Chvojně na Pardubicku.

Zároveň dává i radu spotřebitelům. ‚Hodně lidí si myslí, že čím je med tekutější, tím je kvalitnější a naopak se vyhýbají medu, který takzvaně cukernatí,‘ popisuje Kudláčková. Podle včelařky však právě cukernatost, tedy fakt, že med časem tuhne, svědčí o jeho kvalitě, správném poměru vody při vytáčení a také o obsahu prospěšných složek. Například viditelné zbytky pylu a propolisu med přirozeně konzervují. ‚Tekutý med ze supermarketu je téměř vždy naředěný či tepelně zpracovaný. To ale zcela znehodnocuje jeho prospěšné látky,‘ dodává Kudláčková.

Pančováním medu se intenzivně zabývá i Evropská komise. Ta v 1. polovině roku 2022 počítá s předložením návrhu pozměněného značení včelího medu, ze kterého bude spotřebitelům patrnější, odkud pochází. Největším současným výrobcem medu na světě je Čína. V Česku se roční spotřeba medu pohybuje na úrovni 0,9 kilogramu na osobu.

Ing. Jiří Hubka (zdroj. Deník.cz)

Objednávka včelařského materiálu (matečníky, matky, oddělky)

Přátelé včelaři,

letos opět bude náš spolek zajišťovat pro svoje členy nákup kvalitního včelařského materiálu. V těchto dnech každý z vás dostane e-mail, ve kterém budete mít tiskopis objednávky na včelařský materiál (matečníky, matky a oddělky). Veškeré informace k tomuto nákupu jsou součástí avizované objednávky. Pokud byste tento e-mail nedostali, nebo budete mít nějaký dotaz, prosím kontaktujte mě na tel.. 777 576 022, nebo na e-mail jirihubka@post.cz. Děkuji.

Ing. Jiří Hubka

Objednávka jarního léčiva a desinfekčních prostředků

Přátelé včelaři,

i letos se budeme potýkat s kleštíkem varroa. Pro ty, kteří mají v úmyslu léčit včelstva již na jaře, před nasazením medníků, je možno si prostředky objednat již nyní. V těchto dnech každý z vás dostane e-mail, ve kterém budete mít tiskopis objednávky na léčiva, desinfekční prostředky a jiné. Veškeré informace k tomuto nákupu jsou součástí avizované objednávky. Pokud byste tento e-mail nedostali, nebo budete mít nějaký dotaz, prosím kontaktujte mě na tel.. 777 576 022, nebo na e-mail jirihubka@post.cz. Děkuji.

Ing. Jiří Hubka

Info z Máji

Vážení členové spolku MÁJA,

1) Upozorňuji, že i letos náš spolek zprostředkuje neboli administruje dotace pro včelaře, tzv. eurodotace dle NV č. 148/2019 – opatření TECHNICKÁ POMOC – NOVÉ ZAŘÍZENÍ. Pravidla administrace a formuláře najdete zde http://www.majabee.cz/dotace. Jako členové našeho spolku máte administraci zdarma. Pokud byste měli k této možnosti čerpání dotací na včelařská zařízení nějaké otázky, ozvěte se. (V příloze posílám aktuální informace od SZIF.)

2) I letos můžete přijet pobýt do Májina údolí a poznat krásy Plzeňska (a vlastně i středních Čech, protože naše údolí leží na pomezí Plzeňského a Středočeského kraje, pouhých 70 km od Prahy a 30 km od Plzně). Informace o ubytování najdete zde http://www.majabee.cz/areal-accommodation. Ceny jsou myslím docela vstřícné a členové našeho spolku mají navíc 10 % slevu.

Přeji hezké zimní dny a pevné zdraví po celý nový rok

Radka Ingrová

výkonná ředitelka 

Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA

www.majabee.cz