VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Month: Březen 2021

Novinky spolku Mája

Přátelé včelaři, dostali jsme tento dopis od spolku Mája v Kožlanech, jde jsme byli minulý rok na exkurzi a stali jsme se kolektivním členem tohoto spolku. Domnívám se, že se jedná o velice zajímavé informace.

JH

Vážení členové spolku MÁJA,

hlásím, že:

1) Unikátní webová aplikace VČELÍ PASTVA je hotova. Je to jak prima doplněk k tištěné knize Včelí pastva, tak může sloužit i zcela samostatně. Hlavním benefitem je třídění 556 rostlin podle podle parametrů (např. nároků na světlo, vláhu, půdní typ, období kvetení a dalších). Aplikace navíc přináší i odkazy na zobrazení pylových preparátů jednotlivých rostlin. Webová aplikace vznikla na základě 2. vydání knihy Včelí pastva dr. Švamberka, takže kdo vlastníte 1. vydání knihy, získáte díky aplikaci i těch 12 rostlin, které druhé vydání přineslo navíc. Dovolím si konstatovat, že webová aplikace je moc šikovný pomocník při výběru rostlin do konkrétních podmínek a období. Všichni, kdo už s ní pracují, si ji velmi pochvalují. Aplikaci je možné snadno zakoupit i ze Slovenska, protože nás neomezují vysoké poštovní poplatky a náš spolek již vyřešil i problém s vysokými bankovními poplatky. Informace o webové aplikaci Včelí pastva najdete zde http://majabee.cz/nabizime

2) Dotace podle Nařízení vlády ČR 148/2019. Náš spolek je žadatelem, neboli administruje v rámci této dotace  dvě opatření. Technická pomoc – nová zařízení a Rozbory medu. Tuto službu poskytujeme všem chovatelům z ČR sdruženým v našem spolku zdarma a nečlenům našeho spolku za administrativní poplatek. Podrobnosti najdete zde http://majabee.cz/dotace

3) Záznam webináře Včelí pastva dr. Švamberka právě ukládáme na náš web do rubriky Odborné materiály, k dispozici tam bude od dnešního večera. Tato vynikající přednáška o včelí pastvě  dr. Švamberka přináší spoustu obrazového materiálu a zajímavých údajů, doporučuji.

4) Protože jsme vyřešili problém s vysokými bankovními poplatky za platbu ze zahraničí (náš spolek má nyní i tzv. eurový účet), mohou se členy našeho spolku stát i včelaří a přátelé včel ze Slovenska. Víte-li o někom, kdo by měl zájem, prosím předejte tuto informaci.

Jako každý rok Vás budou včelařskou sezónou provázet materiály dr. Švamberka ve členských rubrikách našeho webu Co se děje v přírodě, Průvodce včelařským rokem a Jak probíhá snůška. Nové texty se v nich objevují zpravidla v průběhu prvního týdne nového měsíce (výjimečně později, když nestíháme:-).

Přeji pevné zdraví Vám i Vašim včelstvům, ať nám to lítá!

Radka Ingrová

Rekapitulace objednávek včelařského materiálu

Přátelé včelaři, proběhl termín uzavření objednávky na včelařský materiál pro letošní rok. Aby ti, co si něco objednali, měli jistotu, že jsou zahrnuti v objednávce, uvádím stručnou rekapitulaci objednávky:

Objednali si:

  • Oddělky: ZO ČSV (VKM), Bačkovský, Bečáková, Kořen, Lev, Řemínek, Slapnička
  • Matky: Arlt, Bačkovský, Hejkal, Pertl, Petráčková, Šidík Pavel
  • Uzavřené matečníky: Krasula, Mrnková, Pertl, Prošek,

Ing. Jiří Hubka

Vyplácení dotace 1.D + výběr členských příspěvků

Přátelé včelaři, minulý týden přišla na náš účet dotace 1.D a současně musíme vybrat členské příspěvky na rok 2020. V době pandemie musíme tuto akci udělat jiným způsobem, než jsme zvyklí. V těchto dnech se vám telefonicky ozve př. J. Hubka, nebo T. Bačkovský a dohodnou způsob této finanční transakce. Stručně řečeno, budeme od vás potřebovat bankovní účet na který vám pošleme dotaci 1.D a opačně vám sms zprávou pošleme číslo účtu, částku a variabilní symbol tak, abyste mohli poslat členské příspěvky. Vše se ale dozvíte v telefonátu. Po předání všech těchto údajů vám naše účetní př. Z. Skibová pošle peníze a naopak my budeme očekávat peníze od vás. Prosím o trpělivost, je nás téměř devadesát  členů.

Ing. Jiří Hubka

Zamítnutá žádost o dotaci 1.D

Informace pro chovatele včel, kterým byla částečně zamítnuta žádost o dotaci 1.D

24.2.2021 jsme informovali článkem na našem webu, že svaz obdržel Rozhodnutí o dotaci 1.D č.j. SZIF/2021/0158825. Informovali jsme tam o důvodech k zamítnutí některých žádostí zcela nebo zčásti. Pracovníci sekretariátu již informovali více než polovinu dotčených chovatelů. Zbývá obeslat 692 konečných příjemců, u nichž došlo ke krácení požadavků z důvodů nižšího počtu včelstev v ÚE (ústřední evidenci), než uvedli v požadavku.

Fond dne 10. 2. 2021 ověřil registraci chovatelů včel dotazem do ÚE a počty včelstev v jednotlivých požadavcích, zda souhlasí s počty včelstev evidovaných v ÚE k 1. 9. 2020 v souladu s vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Po ověření Fond zjistil, že 692 chovatelů s 1 823 včelstvy má v ÚE uveden nižší počet včelstev, než na jaký požádali o dotaci. Pro stanovení výpočtu výše dotace byl použit počet evidovaný v ÚE a u počtu převyšujícího tento počet byl požadavek zamítnut.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 5.3.2021 prostřednictvím Českého svazu včelařů, z.s., Křemencova 177/8, 115 24 Praha 1 nebo na email michalkova@vcelarstvi.cz, svobodova@vcelarstvi.cz

Jsme v časové tísni vzhledem k tomu, že odvolací lhůta proti zamítavému rozhodnutí je krátká a počet konečných příjemců, kterým byla dotace zamítnuta nebo krácena, je 1 447. Proto pro informaci o rozhodnutí a možnosti se odvolat jsme zvolili tuto cestu a současně jsme oslovili základní organizace s prosbou o kontaktování jejich členů, jichž se rozhodnutí týká.

V příloze článku naleznete tabulku s registračními čísly chovatelů (osobní údaje konečných příjemců nelze zveřejňovat) a s uvedením počtu včelstev, na který bylo požádáno o dotaci, počtu včelstev v ÚE a rozdílu mezi těmito počty, vše seřazeno podle příslušnosti k základní organizaci.

Mgr. Jarmila Machová

Nouzový stav – cestování mimo okres

Vážení přátelé,

velká část chovatelů má včelstva umístěna mimo svá bydliště a současně na území odlišného okresu, než kde bydlí. Obdržela jsem mnoho dotazů, zda se zákaz pohybu mezi okresy vztahuje i na cesty na jejich stanoviště včelstev.

Tady je odpověď:

Vláda ČR svým usnesením ze dne 26. února 2021 přijala za účelem předcházení šíření onemocnění Covid-19 s účinností od 1.3.2021 krizové opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území ČR tak, že se

zakazuje podle části I.

všem osobám opustit území okresu nebo hl. m. Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště, a vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hl. m. Prahy všem osobám, které na území tohoto okresu nebo hl. m. Prahy trvalý pobyt nebo bydliště nemají.

Podle části II. odst. 2

ze zákazů uvedených v části I. je mimo jiné výjimka, kdy jde o nezbytnou cestu za účelem zajištění péče o zvířata.

Včela je podle veterinárního zákona hospodářským zvířetem, proto se výjimka vztahuje i na cesty chovatelů včel na stanoviště včelstev.

Podle části IV. odst. 2 se nařizuje všem osobám, které dosáhly alespoň 15 let věku využívajících výjimek k uvedenému bodu II/2 povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodu II/2.

K tomuto účelu připravilo MV ČR formulář nebo čestné prohlášení, kde je třeba uvést místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení můžete využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolené výjimky. Policie může ověřovat podezřelé případy.

Doporučuji k formuláři nebo čestnému prohlášení mít u sebe kopii Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září 2020, které obsahuje počet včelstev chovaných na jednotlivých stanovištích s uvedením katastrálního území a parcelního čísla.

Mgr. Jarmila Machová