Úvodní informace o provedení výroční členské schůze za rok 2020

Přátelé včelaři,

vzhledem k tomu, že v současné době nemůžeme udělat tradičním způsobem naší výroční členskou schůzi za rok 2020 (dále jen VČS), rozhodli jsme se projednat ty nejnutnější materiály, které má projednat VČS, tzv. distančním způsobem, a to přes internet. Popíšeme nyní tento způsob konání VČS, který v současné době dočasně povoluje novela zákona č. 191/2020 Sb. a který nahrazuje plnohodnotně VČS s osobní účastí členů spolku.

Kompletní materiály na VČS budou zveřejněny na našich web stránkách na adrese www.bububee.cz. Prosím každého řádného člena spolku, aby se s materiály seznámil. Jedná se o tyto materiály:

Zpráva předsedy spolku o činnosti spolku za rok 2020 – ve zprávě jsou stručně, heslovitě vyjmenovány a zhodnoceny aktivity spolku v roce 2020.

Vyhodnocení rozpočtu spolku za rok 2020 – je předložen komplexní přehled o čerpání rozpočtu za rok 2020 se zdůvodněním nejvýznamnějších položek.

Návrh rozpočtu spolku na rok 2021 – návrhu rozpočtu na rok 2021 vychází z reálných finančních zdrojů na rok 2021 a na druhé straně z výdajů, které jsou buď nutné k činnosti spolku, nebo vychází z plánu činnosti spolku na rok 2021, který je v hlavní zprávě předsedy v bodě č. 3 programu. Plánovaný rozpočet je vyrovnaný.

Inventarizace pokladny spolku k 31.12.2020 – inventarizace pokladny spolku byla provedena tříčlennou komisí a zápisem bylo potvrzeno, že účetní a skutečný zůstatek pokladny je shodný. Vysoký zůstatek pokladny bude korigován výplatou dotace 1.D včelařům.

Inventarizace majetku spolku k 31.12.2020 – inventarizace majetku spolku byla provedena tříčlennou komisí. Byl inventarizován majetek s pořizovací hodnotou 500,- Kč a výší. Nebyly shledány inventarizační rozdíly. Majetek s pořizovací cenou pod 500,- Kč za kus se vede v operativní evidenci.

Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2020 – zpráva kontrolní komise spolku, při které komise prověřila správnost vedení účetnictví v roce 2020 a shodu zůstatku pokladny a bankovního účtu mezi skutečností a účetnictvím. Komise neshledala nedostatky.

Usnesení v VČS 2020 – jedná se nejdůležitější část materiálu o kterém budou členové spolku hlasovat. Obsahuje výčet materiálů, které schůze schvaluje, dále vyhodnocení opatření z minulé VČS 2019 a nakonec je návrh opatření pro činnost spolku na rok 2021.

Prosíme každého člena spolku, aby po seznámení se s materiály z VČS 2020 provedl hlasování o usnesení z této VČS následujícím způsobem:

na web stránkách spolku budou zveřejněny kompletní materiály na VČS v pořadí podle programu schůze, včetně Usnesení. Na web stránkách ale nebude možnost hlasovat o tomto Usnesení.

– proto každý člen spolku dostane ještě e-mailovou poštou znovu pouze Usnesení z VČS a na konci tohoto Usnesení bude hlasovací tabulka o tomto Usnesení. Zde každý člen spolku bude o tomto Usnesení hlasovat tímto způsobem:

VZOR HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE
X

Člen spolku udělá křížek pod svým rozhodnutím o hlasování o Usnesení. Po provedení hlasování každý člen spolku zašle celé Usnesení se svým hlasováním na adresu : jirihubka@post.cz (dotazy na telefonu 777 576 002).

Hlasování bude zahájeno „vyvěšením“ všech materiálů k VČS 2020 na web stránkách a současně udesláním e-mailu všem včelařům s Usnesením, k provedení hlasování podle výše popsaného způsobu. Zahájení hlasování bude dne 17.2.2021 a ukončení sdělíme operativně, až budeme znát termín, kdy přijdou finance na dotaci 1.D na náš bankovní účet.

Dále bude na konci Usnesení, při tomto způsobu hlasování, dána možnost každému členu spolku vyjádřit se k celému Usnesení (ke všem jeho částem). Všemi případnými připomínkami se bude výbor zabývat. Pokud by některé připomínky výbor vyhodnotil jako závažného charakteru, upravilo by se Usnesení a hlasování by se opakovalo.

Prosíme všechny členy spolku, aby se seznámili se všemi materiály a provedly hlasování o Usnesení z VČS 2020. Odblokuje to činnosti našeho spolku v tomto roce, ať už se jedná o výplatu dotace 1.D, výběr členských příspěvků a nebo možnost čerpání nutných výdajů na provoz spolku.

Závěrem chceme požádat naše členy spolku, aby v této nelehké době, kdy lze se členy spolku komunikovat z větší části pouze přes elektronická pojítka, sledovali pravidelně naše web stránky a svoji e-mailovou poštu.

MATERIÁLY K PROSTUDOVÁNÍ :

Děkujeme.

Ing. Jiří Hubka a Ing. Tomáš Bačkovský

předseda spolku a jednatel spolku

V Novém Strašecí dne 15.2.2021