PROGRAM

výroční členské schůze ZO ČSV z.s. v Novém Strašecí dne 2.4.2022 v 9 hodin v kulturním domě na Rudě.

1. Zahájení výroční členské schůze (dále jen VČS) – př. Jiří Hubka

2. Usnášeníschopnost schůze a schválení programu VČS – př. Tomáš Bačkovský

3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu z VČS – př. Tomáš Bačkovský

4. Zpráva předsedy spolku o činnosti spolku za rok 2021 a kontrola usnesení z minulé VČS (2020), vyhodnocení rozpočtu roku 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 – předseda spolku př. Jiří Hubka

– Zpráva o stavu členské základny spolku a řízení spolku – jednatel spolku př. Tomáš Bačkovský

– Zpráva o zdravotním stavu včelstev v regionu Novostrašecka, organizace a výsledky léčení včelstev v roce 2021 – zdravotník spolku př. Miloslav Kubička

– Zpráva hospodáře o stavu majetku spolku a jeho inventarizaci – hospodář spolku př. Pavel Andrášek

– Zpráva o výsledku inventarizace pokladny spolku – př. Zuzana Skibová

5. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2021 – předseda kontrolní a revizní komise př. Milan Mansfeld

6. Diskuze

7. Usnesení z VČS – předseda návrhové komise a př. Tomáš Bačkovský

8. Závěr VČS – předseda spolku př. Jiří Hubka

Schůzi řídí př. Tomáš Bačkovský.

Výbor ZO ČSV, z.s. Nové Strašecí

Ing. Jiří Hubka