VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Zpráva o ČVS, uveřejněná v Novostrašeckém měsíčníku

 
Novostrašečtí včelaři hodnotili a plánovali.Vsobotu 8. února se sešli strašečtí včelařina své výroční členské schůzi již tradičně vrestauraci Sport vNovém Strašecí. Bylo co hodnotit. Vždyť vroce 2019 jejich činnost byla opět bohatá. Celý rok pečovali o zdraví svých včel, což bylo náročné, protože stále ještě téměř celé jejich území leží vochranném pásmu vdůsledku dřívějšího výskytu ohnisek moru včelího plodu. To vyžaduje zvláštní režim při včelaření a důsledné dodržovaníléčebných postupů. Bohatá byla ale i osvětová činnost. Uspořádali jsme tradiční včelařskou výstavu vrámci Novostrašeckého posvícení, tematickyzaměřenou na včelí vosk, jeho význam pro včely a pro člověka. Ve spolku pracují dva včelařské kroužky mládeže, které se především starají o svá třivlastní včelstva. Vroce 2019 znich získaly svůj první med. Šest dětí ze zúčastnilo oblastního kola soutěže Zlatá včela, což je soutěž pro děti ze Středočeského kraje a zPrahy. Všech šest dětíse umístilo vprvní polovině startovní listiny. Děti se se svými výrobky a prodejem vlastníhomeduzúčastnily mnoha akcí, pořádaných Městem, jako například Slavnosti vína, rozsvícení vánočního stromku a podzimních adventních akcí. Dospělí včelaři se zúčastnili naučného zájezdu do včelařského střediska vNasavrkách.Na programubyla prohlídka místního arboreta svýkladem, prohlídka historických a vsoučasné době vyráběných úlů, prohlídka moderní velkokapacitní linky na získávání medu a vosku a návštěva místní včelnice sukázkou chovu včelích matek. Již tradičně ke konci roku spolek uspořádal přátelské posezení všech včelařů a přátel přírody pod názvem Domedná 2019 smuzikou a dobrou náladou. Vsoučasné době je ve včelařském spolku organizováno 93 včelařů s698včelstvy. Rok 2020 se chceme opět věnovat především péči o naše včely a rozšířit některé naše společenské aktivity. Pro děti znašeho kroužku uspořádáme zájezd do včelařského střediska vKožlanech. Dále děti ve vlastní režii vystoupí na třech místech vnaší oblasti–Ruda, Nové Strašecí a Řevničov, kde děti zvčelařského kroužku budou ostatním místním dětem povídat o včelách a včelaření, sukázkami včelařských potřeb a soutěžemi. Již tradiční Domednou 2020 chceme rozšířit o odpolední část, která bude určena pro děti s rodiči a jejich kamarády. Pro dospělé chceme vzimních měsících opět pořádat besedy včelařů a to ne jen pro naše začínající včelaře, ale i pro ty, kteří by chtěli začít včelařit, ale nejsou našimi členy spolku a nemají se ským poradit. Začneme vlistopadu, zahájení besed budeme inzerovat vNovostrašeckém zpravodaji. To vše by nebylo možné bez dobréhovybavení našeho spolkového střediska na Fortně vNovém Strašecí. Od Krajského úřadu Středočeského kraje jsme vroce 2019 získali finanční prostředky na zařízení na zpracování včelího vosku. Jako každý rok jsme získali od Města Nové Strašecí grant, který byl využit na vybavení truhlářské dílny. Významně přispěly i místní podnikatelé, České lupkové závody a.s. a Hamiro a.s. Na naší výroční členské schůzi byli i vzácní hosté. Starosta Města Nové Strašecí Mgr. Karel Filip, který ve svém vystoupení potvrdil, že vletošním roce začne přístavba našeho střediska na Fortně,čímž získáme potřebné prostory pro technologii pro zpracování medu a včelího vosku. To bude značný přínos pro včelařský kroužek ale ipro všechny začínající včelaře, kteří mají malé množství úlů a tato technologie je pro ně finančně náročná.Dále na schůzi vystoupila pí. Pavlína Urbanová, starostka obce Ruda, obce,která je pravidelným přispěvatelem na činnost našeho spolku.
 

Vzávěru schůze se zvolil nový výbor spolku, se dvěma změnami ve složení výboru. Máme velké plány do roku 2020, ale ve vedení spolku jsou lidé, kteří to dokážou.

JH

Pozvánka na včelařský workshop pro rodiče s dětmi

Včelaříci z Nového Strašecí si společně s vedoucími kroužku připravili pro děti předškolního a školního věku pracovní workshop, kde Vás zábavnou formou seznámí se životem v úlu a s prací včelaře. Nabídneme možnost si vyzkoušet pomůcky nebo třeba vyrábět svíčky. Ale nebudou chybět ani soutěže, malování, vyrábění a nakonec i ochutnávání medu a dobrot z něj.

Akci pořádáme ve spolupráci s Obecní knihovnou Ruda v jejích prostorách dne 17. března od 16hodin.

Přijďte, rádi Vás uvidíme!

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Pozvánka

     Výbor základní organizace ČSV v Novém Strašecí Vás zve na výroční členskou schůzi našeho spolku, která se bude konat dne 8. února 2020 v 9 hodin v restauraci Sport v Novém Strašecí. Jedná se o volební schůzi, která ukončí pětileté období současného výboru a dalších orgánů spolku a současně bude zvoleno nové vedení spolku.

Program schůze:

 1. Zahájení výroční členské schůze (dále jen VČS) – zahájení schůze a přivítání hostů – předseda spolku př. Jiří Hubka
 2. Usnášeníschopnost schůze a schválení programu VČS – př. Miroslav Halló
 3. Volba návrhové komise – př. Miroslav Halló
 4. Zpráva předsedy spolku o činnosti spolku za rok 2019 a kontrola usnesení z minulé VČS (2018), finanční situace spolku, vyhodnocení rozpočtu roku 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 – předseda spolku př. Jiří Hubka
 5. Zpráva o stavu členské základny spolku – jednatel spolku př. Dušan Muller
 6. Zpráva o zdravotním stavu včelstev v regionu Novostrašecka, organizace a výsledky léčení včelstev v roce 2019 – zdravotník spolku př. Miloslav Kubička
 7. Zpráva hospodáře o stavu majetku spolku a jeho inventarizaci – hospodář spolku př. Pavel Andrášek
 8. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2019 – předseda kontrolní a revizní komise př. Milan Mansfeld
 9. Volby do výboru ZO ČSV, do kontrolní a revizní komise ZO ČSV, důvěrníků a delegátů na okresní konferenci ČSV – př. Miroslav Halló 
 10. Diskuze
 11. Usnesení z VČS – předseda návrhové komise a př. Miroslav Halló
 12. Závěr VČS – předseda spolku př. Jiří Hubka

Na schůzi bude možnost si objednat oddělky včelstev, matky, uzavřené matečníky, širokou škálu tzv. dobrovolného léčiva, desinfekční prostředky a další.

Po skončení schůze bude podáván oběd. Předpokládaný konec schůze ve 13 hodin.

Na schůzi Vás zve výbor spolku včelařů v Novém Strašecí.

Schůze výboru 3. 12. 2019

Pozvánka na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí

dne 3.12.2019 v 18.00 hodin v klubovně ZO na Fortně 117.

Program:

 • Přijetí nových členů spolku
 • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 • Zdravotní problematika včelstev – info o průběhu podzimního léčení – zdravotník
 • Informace z jednání RV ČSV – př. M.Hallo
 • Vyhodnocení Domedné 2019 – jednatel
 • Informace o práci VKM – předseda, jednatel
 • Diskuze o přípravě výroční členské schůze (složení orgánů spolku – výbor, KRK, důvěrníci, zástupci na okresní konferenci ČSV) – předseda
 • Finanční stav spolku – předseda
 • Organizační záležitosti a diskuze
 • organizace inventarizací majetku spolku
 • výplata odměn funkcionářům za rok 2019

Jiří Hubka – předseda spolku

Vyúčtování dotace 1.D

Vyúčtování dotace 1.D

Na spolkový účet již dorazily peníze na dotaci pro včelaře 1.D,
Na domedné 23. 11. 2019 bude provedeno roční vyúčtování se včelaři,
proto je vaše účast důležitá.
V případě, že se někdo nebude moci zúčastnit z vážných důvodů, je pro roční finanční vyúčtování stanoven náhradní termín: 26. 11. 2019 v době 17:30-20:00 hod. ,
a to v naší klubovně: FORTNA 117 v Novém Strašecí (za poštou a drogerií).

DOMEDNÁ 2019

Pojďte si s námi
„pomedit“

23. listopadu,
19:00 – 24:00

Vážení včelaři,

výbor naší základní organizace vás zve na přátelské posezení
všech členů a příznivců našeho spolku

v sobotu od 19 hodin
dne 23. listopadu 2019
v Hostinci Na růžku v Pecínově.

Rodinní příslušníci a ostatní příznivci jsou vítáni!

K dobré náladě bude hrát živá muzika a k potěšení těla budou báječné řízečky,  studené pivo, víno
a samozřejmě i nápoje bez alkoholu..

Přátelské setkání všech včelařů, jejich blízkých a ostatních příznivců bude neformální,
abychom si povyprávěli o zkušenostech, radostech i nezdarech při včelaření v tomto roce.
Jsou pozvání i někteří významní včelaři okolních spolků.
Věříme, že toto setkání včelařů na konci roku se stane v našem spolku tradicí.

Za spolek: jednatel Dušan Müller a předseda Jiří Hubka

Bližší informace:
Müller Dušan, 777 912 971, 
zonovestrasci@vcelarstvi.cz

Schůze výboru 1. 10 .2019

Schůze výboru se koná ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí dne 1. 10. 2019 v 18.00 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

 Program:

 • Přijetí nových členů spolku
 • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 • Zdravotní problematika včelstev – info ze schůze výboru OO ČSV o léčení včelstev v okrese Rakovník – předseda (zdravotník omluven)
 • Informace o podání žádosti o dotaci 1.D – jednatel
 • Příprava Domedné 2019 (organizace a program) – jednatel
 • Finanční stav spolku – předseda
 • Organizační záležitosti a diskuze

Schůze bude trvat pouze 1 hodinu, protože se po schůzi budou připravovat místnosti na stavební práce (průraz zdi), které začnou následující den, ve středu v 7.30 hodin.

TERMÍN FUMIGACE 2019

Vážení včelaři, okresní výbor OO ČSV v Rakovníku rozhodl, že první fumigace bude provedena o víkendu 19. a 20.10. Přesné pokyny dostanete od svého důvěrníka. Ke zdárnému průběhu první fumigace prosím připravte:

 • Vložte do všech úlů již nyní čisté podložky a po každém léčení je pečlivě očistěte
 • Z horního nástavku vyjměte krajní rámek tak, aby vznikla mezera mezi stěnou nástavku a předposledním rámkem
 • Na den fumigace si připravte hřebík nebo háček na zavěšení fumigačního pásku
 • Připravte si na den fumigace něco, čím utěsníte česno na 30 minut po zapálení fumigačního pásku
 • Cca za 14 dní bude provedena druhá fumigace. Je dobré po každé fumigaci zkontrolovat spad roztočů. Pokud bude velký spad i po druhé fumigaci je možné, po dohodě s důvěrníkem, provést ještě třetí fumigaci před aerosolem
 • Nezapomeňte provést po každém léčení záznam do tiskopisu „Záznam o léčení 2019“, který jste na jaře dostali od svého důvěrníka. Dostali jste tyto tiskopisy dva, jeden se bude na konci roku odevzdávat (jsme pořád v ochranném pásmu na MVP) a jeden musíte mít u včel
 • O dalších termínech léčení vás bude informovat váš důvěrník
 • Za celé podzimní léčení se platí 50,- Kč za úl a je na důvěrníkovi zda to bude vybírat postupně, nebo až po aerosolu nejednou

 

Včelař ukázal, jak se včelám „dařilo“ na řepce

Oslabené včelstvo a čtyřikrát méně medu. Včelař ukázal, jak se včelám „dařilo“ na řepce

Vysílené včely, pomalý vývoj plodu, méně medu. To jsou podle včelaře následky toho, když včelstvo sbírá jen na řepce.

Seznamu ukázal, jaký je rozdíl mezi včelstvy z řepky a včelstvy z lesa.

Celý příspěvek si můžete přehrát zde.

 

Dravá sršeň asijská se blíží k českým hranicím.

Sršeň asijská (Vespa velutina), která se před lety dostala spolu se zbožím do Francie, se opět o něco přiblížila k českým hranicím. Několikrát už byla spatřena i v sousedním Německu, uvedla v odborné zprávě rakouská agentura AGES. 

Celý článek si  přečtěte zde.

« Older posts