VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Tag: dotace 1.D

Dotace 1.D – info o podání

Přátelé včelaři, blíží se termín k podání žádosti o poskytnutí dotace 1.D. Proto prosím věnujte pozornost této zprávě, která určuje pravidla pro podání této žádosti.

Tiskopisy pro podání žádosti najdete:

 • jsou v této zprávě s odkazem na  internet
 • nebo jsou v časopise Včelařství č. 8

U všech těchto materiálů je pouze nutné je vytisknout, nebo vystřihnout z časopisu.

Připomínáme, že každý včelař, který má včelstva na území našeho spolku, podává minimálně dva dokumenty: “Požadavek na dotaci 1.D – Podpora včelařství pro rok 2021“ a „Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2021“. Pokud má včelař umístěna včelstva ještě na území jiné ZO ČSV, musí ještě předložit dokument „Potvrzení o umístění včelstev“ (toto potvrzení musí být opatřeno razítkem a podpisem ZO, na které má včelař umístěna včelstva). Toto je minimální rozsah žádosti. Chceme upozornit, že tiskopisy jsou stejné jako v roce 2020, pouze připomínáme, že je třeba pozorně číst název jednotlivých oddílů, protože je tiskopis určen jak pro fyzickou osobu, tak i právnickou osobu.

Způsob podání žádosti:

 • ŽÁDOST VČELAŘ PŘEDÁ SVÉMU DŮVĚRNÍKOVI A TEN JI PŘEDÁ SPOLU S HLÁŠENÍM O POČTU VČELSTEV NAŠEMU ZDRAVOTNÍKOVI nebo
 • ŽÁDOST VČELAŘ VLOŽÍ DO OBÁLKY A VHODÍ JI DO POŠTOVNÍ STRÁNKY NA FORTNĚ nebo
 • ŽÁDOST PŘEDÁ OSOBNĚ NAŠEMU JEDNATELI PŘ. T. BAČKOVSKÉMU

A nyní ta nejdůležitější informace, kompletní žádost, správně vyplněnou, podepsanou, musí dostat jednatel, př. Bačkovský do 5. září 2021

Na tiskopise „Požadavek na dotaci 1.D ……“ prosím všichni zatrhněte v oddíle „způsob výplaty dotace“ výplatu dotace na bankovní účet. Dále vyplňte správné číslo bankovního účtu, na který má být dotace poslána, děkujeme.

Ing. Jiří Hubka

Ing. Jiří Hubka

Zamítnutá žádost o dotaci 1.D

Informace pro chovatele včel, kterým byla částečně zamítnuta žádost o dotaci 1.D

24.2.2021 jsme informovali článkem na našem webu, že svaz obdržel Rozhodnutí o dotaci 1.D č.j. SZIF/2021/0158825. Informovali jsme tam o důvodech k zamítnutí některých žádostí zcela nebo zčásti. Pracovníci sekretariátu již informovali více než polovinu dotčených chovatelů. Zbývá obeslat 692 konečných příjemců, u nichž došlo ke krácení požadavků z důvodů nižšího počtu včelstev v ÚE (ústřední evidenci), než uvedli v požadavku.

Fond dne 10. 2. 2021 ověřil registraci chovatelů včel dotazem do ÚE a počty včelstev v jednotlivých požadavcích, zda souhlasí s počty včelstev evidovaných v ÚE k 1. 9. 2020 v souladu s vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Po ověření Fond zjistil, že 692 chovatelů s 1 823 včelstvy má v ÚE uveden nižší počet včelstev, než na jaký požádali o dotaci. Pro stanovení výpočtu výše dotace byl použit počet evidovaný v ÚE a u počtu převyšujícího tento počet byl požadavek zamítnut.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 5.3.2021 prostřednictvím Českého svazu včelařů, z.s., Křemencova 177/8, 115 24 Praha 1 nebo na email michalkova@vcelarstvi.cz, svobodova@vcelarstvi.cz

Jsme v časové tísni vzhledem k tomu, že odvolací lhůta proti zamítavému rozhodnutí je krátká a počet konečných příjemců, kterým byla dotace zamítnuta nebo krácena, je 1 447. Proto pro informaci o rozhodnutí a možnosti se odvolat jsme zvolili tuto cestu a současně jsme oslovili základní organizace s prosbou o kontaktování jejich členů, jichž se rozhodnutí týká.

V příloze článku naleznete tabulku s registračními čísly chovatelů (osobní údaje konečných příjemců nelze zveřejňovat) a s uvedením počtu včelstev, na který bylo požádáno o dotaci, počtu včelstev v ÚE a rozdílu mezi těmito počty, vše seřazeno podle příslušnosti k základní organizaci.

Mgr. Jarmila Machová

Aktuální info k 31.1.2021

Přátelé včelaři,

přesto, že je zvláštní pandemická doba, kdy nemůžeme dělat práci ve spolku tak, jak je běžné, musíme v prvním čtvrtletí tohoto roku udělat několik důležitých akcí. Dovolte, abych  vás na tyto akce upozornil:

 • výroční členskou schůzi musíme udělat tzv. distančním způsobem. Znamená to, že každý včelař dostane e-mailem materiály na výroční členskou schůzi (zprávu o činnosti za rok 2020, plán činnosti na rok 2021, zprávu kontrolní komise za rok 2020, vyhodnocení rozpočtu za rok 2020, rozpočet spolku na rok 2021, inventarizaci majetku spolku a pokladny k 31.12.2020). Na závěr každý člen spolku dostane návrh usnesení z této výroční členské schůze a k tomu každý včelař e- mailem vyjádří buď souhlasem, nebo nesouhlasem. Současně budou tyto materiály uvedeny na našich web stránkách. Výroční členská schůze tímto způsobem  proběhne kolem 15. února.
 • v současné době běží akce, kdy si každý včelař může objednat oddělek, matku, nebo otevřený matečník, a to do 28.2.2021. Bližší je uvedeno na našich web stránkách.
 • v nejbližších dnech každý včelař obdrží e- mailem tiskopis na objednávku tzv. dobrovolného léčiva, tj. Formidolu, Gabonu, Bee Safe a dalších prostředků. Na tuto akci bude avízo na našich web stránkách, včetně podrobného popisu. Každý včelař, který si něco bude chtít objednat, odešle vyplněnou objednávku zpět. Tato objednávací akce bude zahájena kolem 10. února a bude trvat cca měsíc.
 • předpokládám, že každý z vás jste do 31. ledna (neděle) odevzdal měl k vyšetření na varroa. Podle výsledku tohoto vyšetření výbor přijme závěr o postupu dalšího léčení varroa a objedná případně léčivo.
 • stále čekáme na dotaci pro včelaře, která má název „dotace 1.D“. Bude se vyplácet asi až začátkem března. Důvodem tohoto zpoždění je, že tato dotace tentokrát nejde z Ministerstva zemědělství, ale ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Tento fond si provedl kontrolu žádostí o tuto dotaci s evidencí včelstev u ČMSCH a zjistil, že v celé ČR svou zákonnou povinnost, evidovat svoje včelstva k 1.9., neprovedlo v celé ČR cca 6 500 včelařů. V našem spolku to bylo cca 12 včelařů. Tito včelaře fond obvolává a až bude stav napraven, uvolní fond finance.
 • v poslední řadě, je třeba vybrat od včelařů členské příspěvky na rok 2021. Chtěli bychom tuto akci spojit s výplatou dotace 1.D, pokud to finančně vydržíme a ústředí v Praze to bude tolerovat, že  zatím nedostalo svoje členské příspěvky. Výplata dotace 1.D a výběr členských příspěvků provedeme ihned, jakmile přijdou peníze za dotaci na náš účet. Odhadem to bude asi v polovině března.

Prosím všechny naše včelaře, aby sledovali naše web stránky a kontrolovali si svoji mailovou poštu. Děkuji za spolupráci a trpělivost.

JH