Zápis ze schůze výboru  ZO ČSV v Novém Strašecí

Místo a datum konání: 6. března 2018 v restauraci „U Bendů“ v Novém Strašecí.

Přítomni:  J. Hubka, P. Andrášek, P. Studnička, D. Muller, M. Halló, R. Štýbrová, J. Petrášek .

Omluveni: 0

Program:

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 2. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 3. Zhodnocení VČS za rok 2017 – předseda
 4. Výsledky monitoringu varoa, postup a organizace léčení – zdravotník
 5. Předběžné výsledky akce „Hrr na mor“ a předběžná opatření – zdravotník
 6. Zajištění zájezdu včelařů na včelnici př. Sedláčka (Příšovice) – předseda
 7. Informace o práci VKM – referentka pro práci s mládeží
 8. Informace o postupu úpravy včelařského střediska v ul. Fortna – předseda a jednatel
 9. Informace o podání žádostí na financování VKM (Město a středočeský kraj) – předseda

 

Záznam z  jednání schůze výboru dne 6.3.2018.

 • Kontrola zápisu z minulého jednání výboru ZO dne 6.2.2018.
  Předseda rozdal zápisy z minulé schůze výboru. K zápisu nebyly připomínky a zápis byl schválen.
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru:
 • Prezentace na OÚ a u vybraných podnikatelů – předseda a jednatel – byla realizována návštěva ČLUZ (příslib 10 tis. Kč), další subjekty byly obeslány písemně – splněno.
 • Písemné předání funkce jednatele – protokol byl oběma osobami podepsán – splněno.
 • Stanovit důvěrníka pro katastrální území Třeboc – jednatel, podle informace předsedy př. Hošek nechce dělat důvěrníka v Třeboci z důvodu špatné přístupnosti některých včelstev u některých včelařů v této lokalitě – předseda hovořil s př. Hoškem a jeho stanovisko trvá, ze zdravotních důvodů nemůže dělat důvěrníka, výbor bude řešit na příští schůzi.
 • Kontrola organizačního zabezpečení VČS za rok 2017 – předseda a ostatní členové výboru – splněno konání VČS.
 • Zajistit registraci VKM při SOU v N. Strašecí a jeho zavedení do CIS – jednatel –splněno.
 • Na VČS zajistit poptávku členů spolku na odběr Formidolu, matečníků a oddělků – zdravotník – splněno na VČS.
 • Na VČS zajistit poptávku členů spolku na účast na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem, event. po jiné externí aktivitě – jednatel – splněno na VČS.
 • Jednatel objasní význam funkce „hlavní důvěrník“ v CIS a zajistí jednoznačné přiřazení všech včelařů ke svému důvěrníkovi – Podle vyjádření autora SW pro CIS p. Formana funkce „hlavní důvěrník“ není využitelná. Ukládá se jednateli, aby u všech řádných členů spolku přiděleného „hlavního důvěrníka“ v CIS odstranil –splněno.
 • Koordinace poptávek a nabídek při prodeji oddělků ve spolku v roce 2018 – jednatel – splněno.
 • Zajistit plynulý a bezchybný průběh VČS 2017 – celý výbor spolku – splněno.
 • Zajistit akci Hrr na mor podle scénáře, uvedeného na web stránkách a podle instrukcí z porady v Dole – jednatel – probíhá.
 • Zhodnocení VČS za rok 2017 – předseda
  Př. Hubka zhodnotil průběh VČS, účast 60%, VČS proběhla bez závad a všechny příspěvky splnily svůj záměr. K uvedenému tématu výbor diskutoval.
 • Výsledky monitoringu varoa, postup a organizace léčení – zdravotník
  Př. Halló informoval výbor o výsledku monitoringu spadu roztočů varoa v našem spolku. Výsledky podle jednotlivých včelařů jsou uvedeny na web stránkách spolku v privátní části webu. Uvedl včelaře a důvěrníky u kterých se bude dělat jarní přeléčení. Zdravotník zpracoval objednávku léčiv za náš spolek, která bude předána na OO ČSV zítra 7.3., na jednání OO. Léčiva se pro okres přivezou dne 15.3. a následující den budou k odběru v sídle našeho spolku tj. ul. Čsl. Armády 16. Všichni důvěrníci budou o odběru léčiv telefonicky informováni. Spolu s léčivy dostanou důvěrníci podrobný postup léčení a další informace. Zdravotník apeloval na dodržování všech postupů při jarním přeléčení včelstev v době, kdy na našem území leží ohniska moru včelího moru (vlastní štětce včelařů, vlastní nádobky na léčivý roztok, důsledná následná fumigace atd.)
 • Předběžné výsledky akce „Hrr na mor“ a předběžná opatření – zdravotník
  Vzorky za náš spolek byly předány do VÚVč dne 19.2.2018. Výsledky jsme obdrželi v den konání této schůze. Veškeré vzorky jsou negativní.
  V ZO ČSV Lány byly při akci „Hrr na mor“ detekovány ohniska moru včelího moru (dále jen MVP). Některá ohniska leží na našem území, protože se jedná o registrované členy ZO ČSV Lány. V současné době veškerá veterinární opatření přebírá za tuto ZO Lány veterinář okresu Rakovník. V následujících týdnech budou na všech ohniscích provedeny nové odběry za účasti veterinárního pracovníka. Následně budou tyto vzorky analyzovány na klinické projevy MVP. Podle výsledku této analýzy budou vyhlášeny veterinární opatření, včetně stanovení velikosti ochranných pásem. Tyto opatření budou v našem spolku realizována přes důvěrníky.
 • Zajištění zájezdu včelařů na včelnici př. Sedláčka (Příšovice) – předseda
  Předseda informoval o připravovaném zájezdu našeho spolku na včelnici př. Sedláčka do Přeštic u Příchovic. Jedná se o exkurzi na včelnici spojenou s praktickým výkladem. Informace o exkurzi:
 • Zájezd se uskuteční v sobotu dne 9. 6. 2018, odjezd autobusu z Nového Strašecí, Komenského náměstí je v 8 hodin.
 • Navštívíme chovatelskou a šlechtitelskou stanici př. Sedláčka v Přešticích, poblíž Příchovic (z Plzně směr Klatovy). Př. Sedláček je učitel včelařství. Více na www.vcelarstvisedlacek.eu.
 • Celý program se uskuteční na včelnici př. Sedláčka s výkladem a praktickými ukázkami práce se včelami.
 • Jsou zatím dohodnuta tato témata k diskuzi: práce se včelami po celý rok, nemoci včel a jejich léčení, racionalizace včelaření. Program si ale můžeme dotazy rozšířit nebo zúžit. Snažili jsme se s př. Sedláčkem dohodnout témata, která budou zajímat začínající včelaře, ale i pokročilé včelaře.
 • Doba návštěvy na včelnici záleží na nás, ale předpokládáme cca 3 až 4 hodiny.
 • Přímo na místě se lze občerstvit a nakoupit ve včelařské prodejně.
 • Při dohodě všech účastníků zájezdu se lze při cestě zpět zastavit na oběd.
  Na VČS se na zájezd přihlásilo 15 včelařů a dva členové VKM. Je ještě možno obsadit tři místa. Př. Hubka o této možnosti informoval celou členskou základnu na web stránkách. Uzávěrka obsazení této exkurze je 23.3.2018. Proto předseda požádal přítomné o rozšíření informovanosti a možnosti přihlášení se na tento zájezd. V každém případě je počet přihlášených již nyní dostatečný k uskutečnění tohoto zájezdu.
 • Informace o práci VKM – referentka pro práci s mládeží
  Př. Štýbrová seznámila schůzi s programem VKM na  minulých schůzkách a s plánem jejich činnosti VKM na zbytek školního roku.
  V dubnu se uskuteční exkurze dětí na zimoviště netopýrů.
  Dvě včelstva VKM jsou zatím v dobré kondici, jakmile to dovolí počasí, děti provedou kontrolní prohlídku.
 • Informace o postupu úpravy včelařského střediska v ul. Fortna – předseda a jednatel
  Př. Muller informoval o stavu prací na úpravě našeho včelařského střediska v ulici na Fortně. Byly vyměněny dvoje dveře  – do klubovny a na dvorek, za nové plastové. Chlívky jsou zbourané a zabezpečené proti sesuvu půdy. Na jejich místě budou hospodářské místnosti. Jedná se ale o stavbu, která vyžaduje územní rozhodnutí a stavební povolení. V současné době se našla projektantka, která začala objekt projektovat. Geodet provádí zaměření pozemku a stavby. Úprava vstupní chodby se provede až po vyřešení nadměrné vlhkosti jedné stěny.
 • Informace o podání žádostí na financování VKM (Město a středočeský kraj) – předseda
  Př. Hubka informoval, že byla podána žádost na MÚ N. Strašecí o grantový příspěvek na dovybavení dílny a klubovny VKM (stoly a židle, skladový regály, pracovní ponk). Dále byla podána žádost o dar z fondu hejtmanky Středočeského kraje na celkové vybavení hospodářského zázemí střediska (medárna, zpracování vosku, sklad). Výsledek těchto podání není zatím znám.
  Dále byla podána žádost na ČSV o příspěvek na činnost VKM 2 ve výši 4 000,- Kč. Žádost byla přijata a vyřizuje se.
 • Různé

 Příští schůze výboru se bude konat dne 3. 4. 2018 od 17:30 hodin v klubovně spolku v ulici Fortna č. 17. Beseda včelařů po schůzi výboru bude opět v restauraci „U Bendů“

 

Zapsal: Hubka

(jh)