Program výroční členské schůze

ZO ČSV z.s. v Novém Strašecí, konané dne

10. 2. 2018 v 9.00 hodin

v restauraci „Sport“ v Novém Strašecí.

 

Program:

 1. Zahájení výroční členské schůze (dále jen VČS) – zahájení schůze a přivítání hostů – předseda spolku př. Jiří Hubka
 2. Usnášeníschopnost schůze a schválení programu VČS – místopředseda spolku př. Jiří Petráček
 3. Volba návrhové komise – místopředseda spolku př. Jiří Petráček
 4. Zpráva předsedy spolku o činnosti spolku za rok 2017 a kontrola usnesení z minulé VČS (2016), vyhodnocení rozpočtu roku 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 – předseda spolku př. Jiří Hubka
 5. Zpráva o stavu členské základny spolku – jednatel spolku př. Dušan Muller
 6. Zpráva o zdravotním stavu včelstev v regionu Novostrašecka, organizace a výsledky léčení včelstev v roce 2017 a 2018 – zdravotník spolku př. Jaroslav Polák
 7. Zpráva hospodáře o stavu majetku spolku a jeho inventarizaci – hospodář spolku př. Pavel Andrášek
 8. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2017 – předseda kontrolní a revizní komise př. Milan Mansfeld
 9. Doplňovací volby do výboru ZO ČSV – místopředseda spolku př. Jiří Petráček
 10. Diskuze
 11. Usnesení z VČS – předseda návrhové komise a místopředseda spolku př. Jiří Petráček
 12. Závěr VČS – předseda spolku př. Jiří Hubka

Po ukončení schůze bude podáván oběd a občerstvení.

Schůzi řídí místopředseda spolku př. Jiří Petráček.

Během schůze je možné objednat Formidol desky, matečníky (otevřené a zavřené), oddělky, přihlásit se k tematickému zájezdu a k dalším aktivitám v roce 2018.

Předpokládaný konec schůze do 12.00 hodiny.

Výbor ZO ČSV z.s. Nové Strašecí

(jh)