Zápis ze schůze výboru  ZO ČSV v Novém Strašecí

Místo a datum konání: 7. srpna 2018 v klubovně ZO v Novém Strašecí.

Přítomni:  J. Hubka, P. Andrášek, P. Studnička, D. Muller, M. Halló, R. Štýbrová.

Omluveni: J. Petráček.

Hosté: M. Hančák.

Program:

 • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 • Stav plnění nařízených opatření z veterinárních usnesení pro katastry obcí Ruda, Nové Strašecí a Rynholec, další postup v tlumení MVP – zdravotník, předseda
 • Příprava na podzimní léčení včelstev a další zdravotní problematika – zdravotník
 • Příprava pravidelné včelařské výstavy 7. až 9.9.2018 (Novostrašecké posvícení), téma výstavy, tvorba a dovoz exponátů, instalace výstavy – předseda
 • Organizace Domedné 2018, program a jeho zajištění – jednatel
 • Informace  z CIS – organizace povinného zjištění stavů včelstev k 1.9.2018, vazba na hlášení na ČMSCH, zavedení nových členů svazu do CIS atd. – jednatel
 • Informace o postupu úpravy včelařského střediska v ul. Fortna – předseda a jednatel
 • Finanční situace spolku – předseda
 • Diskuze

 

Záznam z  jednání schůze výboru dne 7.8.2018.

Kontrola zápisu z minulého jednání výboru ZO dne 3.7.2018.

Předseda rozdal zápisy z minulé schůze výboru. K zápisu nebyly připomínky a zápis byl schválen všemi přítomnými členy výboru.

Na minulé schůzi výboru byl přijat za člena ČSV p. Radek Hondl. Jmenovaný zatím neodevzdal přihlášku, neprovedl registraci na ČMSCH a nezaplatil členské příspěvky.

Dále byl na této schůzi přijat za člena ČSV M. Franc. Ten zaplatil členské příspěvky, neodevzdal přihlášku a neprovedl registraci na ČMSCH.

Oba mají již včelstva a tím, že nemají registrační čísla chovatelů a registrační čísla stanoviště, dělá to problémy ve styku se SVS při hlášeních, souvisejících s výskytem MVP.

Jednatel zaurguje o těchto dvou včelařů jejich řádné přijetí do ČSV – jednatel spolku.

Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru dne 3.7.2018:

 • Zajistit odběr objednaných léčiv v sídle spolku pro letní léčení – důvěrníci – stále není ve větší míře vyzvednut Formidol přesto, že již přichází doba jeho použití na letní léčení. Výbor apeluje na jeho okamžité vyzvednutí buď prostřednictvím důvěrníků, nebo osobně v sídle spolku u jednatele př. D. Mullerovi, tel.: 777 912 971, e-mail: dusan.muller@pmm.cz. – nesplněno, jednatel jmenovitě zaurguje všechny ty, kteří si Formidol objednali a nevyzvedli.
 • Zajistit aktualizaci stavu včelstev u všech včelařů – důvěrníci – stavy včelstev  nejsou zcela přesně aktualizovány, je nutné okamžitě stavy aktualizovat. Je to nutné vzhledem k nákazové situaci v regionu. Předávají se stavy včelstev SVS a jiným orgánům a tudíž stavy musí odpovídat skutečnosti. Nesprávné údaje mohou být ze strany státních orgánů sankcionovány. Proto je ve vlastním zájmu každého včelaře, aby nahlásil každou změnu v počtu včelstev jednateli př. D. Mullerovi, tel.: 777 912 971, e-mail: dusan.muller@pmm.cz. – splněno v regionech RU, NS a RY.
 • Prověřit zásady poskytnutí státní dotace na rozbory vzorků na MVP – předseda – prověřil možnost částečné úhrady za zpracování vzorků na MVP. Žádost si musí podat každý včelař individuálně. Tiskopis a jeho popis byl přílohou minulého zápisu. V současné době se to týká včelařů na katastru Ruda. V nejbližší době se bude týkat včelařů v katastru obcí Rynholec a Nové Strašecí – splněno.
 • Svolat mimořádnou schůzi výboru v případě vydání nového nařízení SVS pro katastr Rynholec a okolní katastry – předseda – Nařízení veterinární správy bylo vydáno dne 25.6.2018, proto nechal předseda tuto problematiku na výborovou schůzi v řádném termínu, tj. dne 3.7.2018 – splněno.
 • Vybrat od včelařů v katastru obce Ruda poplatek za zpracování vzorků na MVP do 31.7.2018 – důvěrník př. J. Hubka – splněno.
 • Ukládá se důvěrníkům (D. Muller, J. Dvořák, M. Hančák) kontaktovat všechny předmětné včelaře v ochranném pásmu MVP, zjistit skutečné stavy včelstev a nahlásit je jednateli do 7.2018 – D. Muller, J. Dvořák, M. Hančák – splněno.
 • Ukládá se jednateli spolku nahlásit na SVS v Rakovníku skutečné stavy včelstev (CIS) v dotčených katastrech do 7.2018 – jednatel – splněno.
 • Každý včelař v ochranném pásmu, který nemá za poslední období 12 měsíců negativní vzorek na MVP, provede odběr měli, nebo včel a předá tento vzorek k laboratornímu vyšetření svému důvěrníkovi, nebo přímo jednateli spolku do 7.2018. Přesný popis odběru vzorků je popsán v přiloženém Nařízení SVS – všichni včelaři v  ochranném pásmu RY a NS – splněno.
 • Ukládá se zdravotníkovi spolku odeslání všech předaných vzorků do certifikované laboratoře do 7.2018 – zdravotník – splněno.
 • Nařízení SVS ukládá druhý odběr vzorků na MVP a odeslat ho k vyšetření do 2.2019. Odeslání vzorků zajistí zdravotník spolku – zdravotník.
 • Jednateli se ukládá po dnešní a minulé schůzi doplnit nové členy spolku do CIS, po vyplnění přihlášky. Po zaplacení členských příspěvků novými členy odvést příslušnou finanční částku do Prahy na svaz – průběžně jednatel – splněno (pokud členské příspěvky nový člen zaplatil).
 • Zajistit tisk a dostatečné množství „slepých“ tiskopisů „Záznam o léčení včelstev“ a mít je k dispozici v sídle spolku a současně tento tiskopis umístit na web spolku – jednatel – splněno.
 • Zajistit centrální odeslání hlášení na ČMSCH za celý spolek do 9.2018 (vazba na žádosti o dotaci 1.D) – jednatel.
 • Předložit na příští schůzi výboru protokol na vyřazení a likvidaci tavícího trafa z VKM – předseda – splněno.
 • Na příští schůzi 9.2018 výboru předloží jednatel program Domedné 2018 a rámcový rozpočet této akce – jednatel – odloženo na příští schůzi.
 • Do 10.2018 podat hromadnou žádost o dotaci na vzorky na MVP za obce Ruda, Nové Strašecí a Rynholec – důvěrníci J. Hubka D. Muller.
 • Zajistit optimální organizaci vzorků na MVP v únoru 2019 – zdravotník.
 • Důvěrníci za obce NS a RY vyberou poplatek za vyšetření 450,- Kč do 14 dnů po zaplacení faktury VÚVč – Muller, M. Hančák, J. Dvořák.
 • Zajištění instalace výstavy ZO ČSV ve dnech až 8.9. 2018 podle zápisu viz níže – J. Hubka, D. Muller, R. Štýbrová, M. Halló, M. Fediková, V. Ibl, M. Kubička, P. Andrášek.
 • Oznámit na SVS do 9.2018 negativní přístup ke spolupráci a informovanosti o způsobu léčení včelstev, zřejmě  neorganizovaného včelaře v N. Strašecí (viz. zápis výše) – zdravotník
 •  

Stav plnění nařízených opatření z veterinárních usnesení pro katastry obcí Ruda, Nové Strašecí a Rynholec, další postup v tlumení MVP – zdravotník, předseda

 • V katastru obce Ruda došly výsledky na vyšetření na MVP, u všech včelařů je výsledek negativní. Všichni včelaři, kterým byl analyzován vzorek, zaplatili poplatek za rozbor 450,- Kč, peníze předseda odvedl do pokladny.
 • Důvěrník pro Rudu informoval, že dva včelaři z této lokality si individuálně zažádali o dotaci z MZe na vzorky na MVP. V měsíci říjnu důvěrník podá hromadnou žádost o dotaci za zbývající včelaře v tomto katastru. Za katastrální území obcí NS a RY tuto žádost podá důvěrník př. D. Muller do 31.10.2018.
 • V únoru se bude opakovat odběr vzorků na vyšetření na MVP. Zdravotník zajistí organizaci těchto vzorků (zda se může odebrat jeden vzorek na MVP a na Varroa).
 • Za regiony NS a RY byly odeslány vzorky na vyšetření poštou do VÚVč a čeká se na výsledky.
 • Současně byli kontaktováni všichni registrovaní členové spolku z tohoto regionu a bylo prověřeno, jakým způsobem odeslali vzorky k vyšetření na MVP. Bez závad, nebo se závady odstranily v den odeslání vzorků.
 • Po obdržení výsledků rozborů za regiony NS a RY a po zaplacení faktury důvěrníci vyberou do 14 dní po zaplacení faktury poplatek za vyšetření na MVP a předají peníze předsedovi. Seznamy plátců předá důvěrníkům jednatel. Pokud některý ze včelařů bude potřebovat pokladní doklad o zaplacení, za účelem žádosti o poskytnutí dotace na vyšetření na MVP, zajistí ho předseda osobně.

Příprava na podzimní léčení včelstev a další zdravotní problematika – zdravotník

 • Léčivo na podzimní léčení je objednáno podle stavu včelstev, které byly nahlášeny k 1.5.2018. Objednávka se upřesní podle stavů včelstev k 1.9.2018.
 • Zdravotník upozornil na prospěšnost letního léčení na varroa prostředky na bázi kyseliny mravenčí nebo kyseliny šťavelové. Popsal způsob léčení.

 

Příprava pravidelné včelařské výstavy 7. až 9.9.2018 (Novostrašecké posvícení), téma výstavy, tvorba a dovoz exponátů, instalace výstavy – předseda

 • Výstava bude v rámci Novostrašeckého posvícení ve dnech 8. a 9.9.2018 (sobota a neděle) ve velké zasedací místnosti MěÚ v Novém Strašecí.
 • Na výstavě bude hlavním tématem způsob získávání medu při medobraní. Exponáty k tomu zajistí VKM, př. J. Hubka a př. D. Muller. Bude to: kompletní úl, odvíčkovací talíř, vidlička, rámek s uzavřenými zásobami, medomet, nádoby, síta, stáčecí nádoba, prohlížecí nástavek z VKM, sklenice, víčka a další.
 • Dále bude na výstavě prodej medu od našeho včelaře př. Ibla, zajistí př. Fediková. Výtěžek z prodeje medu půjde opět na činnost VKM.
 • Na výstavě se bude promítat film Včelařský rok, kompletní zajištění promítání zajistí př. Halló a př. D. Muller.
 • Na výstavě budou opět vystaveny živé včely v proskleném úlu, zajistí př. Ibl.
 • Nástěnku o činnosti ZO ČSV v N. S. zpracuje a instaluje př. D. Muller.
 • Nástěnku o činnosti VKM zpracuje a instaluje př. R. Štýbrová.
 • Zajištění popisek a dalších reklamních nápisů provedou př. Hubka a př. Muller.
 • Výstavní předměty z VKM přestěhují do zasedací místnosti př. J. Hubka, př. Andrášek a př. Kubička dne 5.9.2018 dopoledne od 9 hodin. Pokud může někdo další pomoc se stěhováním, je vítaný. Současně se tento den do zasedací místnosti nastěhují zapůjčené stoly, židle a nástěnky.
 • Na výstavě budou děti z VKM provádět návštěvníky výstavou a pomáhat při prodeji medu.
 • S tajemníkem MěÚ je dojednán přístup do zasedací místnosti již ve dnech 5. až 9., vždy od 9 hodin. V těchto dnech bude probíhat instalace výstavy, účast dalších členů ZO při instalaci bude vítán.
 • Kontrola přípravy výstavy, event. další nápady na doplnění výstavy proběhne na řádném zasedání výboru ZO dne 5.9.2018 v 18 hodin v klubovně ZO na Fortně. Pozor, jedná se o mimořádný termín jednání výboru – středa !!! Účast všech členů výboru nutná.

Organizace Domedné 2018, program a jeho zajištění – jednatel

 • 11.2018 je zajištěn sál v hospodě Na růžku v Pecínově.
 • Na Domedné 2018 se provede roční finanční vyúčtování se všemi včelaři.
 • Program zatím není stanoven, v rozpočtu je na tuto akci částka 5 000,- Kč.
 • Program zatím není stanoven, zajišťuje jednatel, příští jednání výboru.

Informace  z CIS – organizace povinného zjištění stavů včelstev k 1.9.2018, vazba na hlášení na ČMSCH, zavedení nových členů svazu do CIS atd. – jednatel

 • Problematika nových členů je řešena výše.
 • Výbor upozorňuje důvěrníky a všechny včelaře, že hlášení o počtu včelstev k 1.9.2018 je povinné a musí být totožné se žádostí o dotaci 1.D. Proto se ukládá všem důvěrníkům a včelařům, aby hlášení na ČMSCH podávali prostřednictvím ZO, a to do 12.9.2018 předat hlášení jednateli v sídle spolku v ulici Čsl. Armády.
 • Současně se podávají také žádosti o dotaci 1.D, tiskopisy jsou v časopise Včelařství č. 8, nebo na webu vcelarstvi.cz. Tyto žádosti se podávají současně s hlášením pro ČMSCH opět do 12.9. a opět jednateli spolku.
 • Ukládá se jednateli, aby tuto informaci zveřejnil, kromě zveřejnění zápisu ze schůze výboru na web stránkách spolku, také osobními e-maily (event. SMS) všem včelařům.

Informace o postupu úpravy včelařského střediska v ul. Fortna – předseda a jednatel

 • V současné době se čerpají prostředky z grantu města N. Strašecí a z dotace KÚ Středočeského kraje ve skladbě podle jednotlivých žádostí.
 • Předpokládáme, že stále probíhá projektování zázemí střediska. Ověří se stav po 31.8.2018.
 • VKM o prázdninách nepracují, včelstva (3x) jsou řádně ošetřována (vytáčení medu, krmení, letní léčení).
 • V současné době se na budově vyměnily okapy a provádí se oplechování střechy, instalují se nová kamna.

Finanční situace spolku – předseda

 • Stav pokladny 11 385,- Kč
 • Stav bankovního účtu 69 050,25 Kč  (dotace od KÚ zatím nepřišla)

Diskuze

 • Př. Hotský opět upozornil výbor na včelaře, který dlouhodobě nekomunikuje se spolkem (2 roky), nereaguje na dotazy na způsob léčení atd. Jedná se o včelaře jménem Zdeněk Choc Ing. CSc., nebo o Chocovou Vlastu Mgr., bydliště v Novém Strašecí, Okružní ulice, číslo neznáme. Má umístěno cca 10 úlů v ulici Rudská pěšina, vpravo od silnice směrem dolu. Několikrát za dva roky jsme se pokoušeli s ním navázat kontakt osobně a písemně, ale nereaguje. Zdravotník udělá oznámení o této situaci na SVS do příští schůze výboru.
 • Zemřel člen našeho spolku př. Václav Uldrich ve věku 85 let, roč. 1933, z Pochválova, 20 let dělal v Pochválově důvěrníka před př. Náprstkovou, jednatel tuto zprávu zveřejní na web stránkách spolku a předseda to oznámí do časopisu Včelařství.
 • Výbor projednal písemnou žádost př. Hubky (VKM) o vyřazení z evidence a likvidaci zotavovacího trafa, používaného ve VKM. Trafo bylo určeno na zatavování mezistěn do drátků z nerez oceli. Bylo použito omylem na zatavení mezistěn do ocelových, pocínovaných drátků a spálilo se. Trafo nemá pojistku a je nerozebíratelné. Výbor souhlasí s vyřazením trafa a jeho uložením do kontejneru pro elektroodpad. Likvidační protokol předloží př. Hubka př. Andrášek.

Příští schůze výboru se bude konat dne 5.9.2018 od 18.00 hodin v klubovně spolku v ulici Fortna č. 117.

Beseda včelařů po schůzi výboru bude opět v restauraci „U Bendů“.

Pozor, změna, výjimečně se bude tato schůze konat ve středu 5.9.2018.

(dm, jh)