Postup při podání žádosti o dotaci 1.D v roce 2020

(postup, termíny, tiskopisy)

  • tiskopis na žádosti na dotaci 1.D se v letošním roce změnil. Navíc informace, které přicházejí z ústředí se týkají obecně všech druhů dotací a proto se v těchto materiálech těžko budete orientovat. Pokud se tím někdo „prokouše, tak nakonec není moc změn.
  • První důležitá zpráva je, že pokyny a tiskopis k žádosti na dotaci je ve Včelařství č. 8, současně tento tiskopis a pokyny zveřejňujeme na našich web stránkách www.bububee.cz. a nebo jsou ve složce „dokumentů“ na web stránkách www.vcelarstvi.cz. Některé další tiskopisy budou zveřejněny v časopise Včelařství č. 9 a č.10 (nevíme, proč to není současně zveřejněno v jednom čísle časopisu Včelařství), ale opakujeme, že již nyní jsou všechny tiskopisy na našich web stránkách.

POSTUP podání a čerpání dotace 1.D pro včelaře našeho spolku:

  • první krok: každý včelař si opatří tiskopis žádosti o dotaci 1.D (viz. výše), vyplní a předá důvěrníkovi, nebo hodí do schránky na Fortně, a to nejpozději do 15.9. Do 16.9. předají tyto žádosti důvěrníci předsedovi spolku (telefonická dohody o způsobu předání), nebo jednateli. Později předané žádosti nebudou akceptovány.  Dotaci 1.D nebudeme včelařům posílat na účet, protože současně vybíráme členské příspěvky a vyplácíme, nebo vybíráme jiné platby. Roční vyúčtování a výplata dotace 1.D bude provedena na Domedné 2020 dne 28.11.2020 v restauraci Sport v N. Strašecí. Pokud by peníze nepřišly na náš účet do tohoto termínu, výplata bude v pozdějším termínu. Domedná 2020 dne 28.11.2020 ale bude (posezení a tanec, odpoledne program pro děti a rodiče).
  • druhý krok: současně s žádostí na dotaci 1.D předloží včelař vyplněnou statistiku za rok 2020 – tiskopis je již opět na našich web stránkách. Bez vyplnění tzv. statistiky nebude žádost akceptována.
  • třetí krok: včelař, který má včelstva umístěna na katastru jiné ZO, opatří si potvrzení o umístění včelstev od příslušné ZO. Tiskopis je opět na našich web stránkách.
  •  čtvrtý krok: pokud se včelař nebude moci osobně zúčastnit výplaty dotace 1.D dne 28.11., tak jím pověřená osoba předloží Plnou moc (tiskopis je opět na našich web stránkách), a tu předloží až při výplatě dotace 28.11.
  • pátý krok: spolek má za povinnost provádět namátkové kontroly oprávněnosti čerpání dotace 1.D. Výbor vylosuje cca 10 včelařů u kterých bude v období od 16.9. do 28.11. provedena komisionální kontrola počtu a síly včelstev (včelstva, na které včelař nárokuje dotaci 1.D musí obsedat alespoň sedm rámků). O kontrole bude sepsán zápis, jehož tiskopis je na našich web stránkách.
  • administrativní zpracování dotace 1.D za celý spolek provede předseda a jednatel v požadovaných termínech.
  • výbor prosí důvěrníky, aby s vyplněním žádosti pomohli těm včelařům, kteří nejsou zruční s ovládáním internetu, děkujeme.

Opět připomínáme, že zprávy pro včelaře již nebudou rozesílány e-mailem, ale budou umístěny na našich web stránkách – přístup bez hesel, uživatelských jmen a jiných zbytečností. Stačí pouze na internetu zadat www.bububee.cz.

JH