V říjnu 2016 byl města založen včelařský kroužek mládeže, jehož  zřizovatelem je základní organizace Českého svazu včelařství z.s. v Novém Strašecí. Ve školním roce 2016/2017 kroužek pravidelně navštěvovalo 12 dětí, což je pro včelařský kroužek maximální počet. Scházeli jsme se v prostorách základní školy v Novém Strašecí, buď v kuchyňkách nebo v učebně přírodopisu. 

Od podzimu do jara jsme se učili o životě včel a včelaření – jaký je rozdíl mezi matkou, trubcem a dělnicí, o nepřátelích a nemocech včel a jak je léčit, o způsobu včelaření v nástavkových úlech, o významu včel v přírodě.
K poslednímu tématu se váže i hospodaření v krajině, na to jsme navázali exkurzemi do Ochrany fauny ČR v Hrachově, Včelího světa a Vodního domu u Zruče nad Sázavou. Také jsme absolvovali entomologickou exkurzi do Mšeckých Žehrovic,  Aby děti měly srovnání s náročností chovu včel a chovu dobytka, navštívili jsme  Školní zemědělský podnik Lány – Středisko živočišné výroby na Rudě.
Samozřejmostí byly návštěvy včelínů – několikrát u pana Kladiva v Novém Strašecí včetně ochutnávky domácího moštu, prosincová návštěva u pana Hubky na Rudě s posezením a konzumací lívanců s medem a pana Ovčarika ve Kvíci u Slaného.

Před vánocemi jsme pekli medové perníčky a zdobili perníkovou chaloupku – jednu jsme věnovali řediteli ZŠ panu Chocholovi a druhou prezidentovi ČR panu Zemanovi. Oběma se chaloupky moc líbily. Na jaře jsme z pravého včelího vosku vylévali velikonoční ozdobičky, které si pak děti odnesly domů.

Od června letošního roku má kroužek dvě vlastní včelstva, která jsou umístěna na zahradě RD čp. 117 v ulici Fortna.

Ve školním roce 2017/18 plánujeme navázat na předchozí rok. Podle počtu přihlášených budou děti rozděleny na 2 skupiny. Scházet se budeme nově v rodinném domku čp. 117 v ulici Fortna, který má ZO ČSV Nové Strašecí pronajatý od města. Tento, po částečné rekonstrukci, bude sloužit jako klubovna a poskytovat zázemí pro včelařské potřeby. 

Vedoucím tohoto kroužku je Ing. Radka Štýbrová a odborným garantem kroužku je Ing. Jiří Hubka, předseda ZO ČSV Nové Strašecí a OO ČSV Rakovník.

Poděkování patří panu řediteli ZŠ a MŠ Komenského a vedení města Nové Strašecí za vstřícnost,  finanční podporu, včetně pronájmu domečku v ulici Fortna. Rodičům za ochotu uvolňovat děti z vyučování, tatínkovi Báry za výrobu podstavců pod úly. Panu Polákovi  za darované včelstvo.

Činnost kroužku je prezentována na webových stránkách ZO ČSV Nové Strašecí www.bububee.cz

(rs)